Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – Β΄ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)», με συνολικό προϋπολογισμό 10.585.461,60 ευρώ.
Ποια είναι τα 4 υποέργα που συμπεριλαμβάνονται στο φυσικό αντικείμενο της πράξης:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1:
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ».
Οι υπηρεσίες που παράσχει ο Τ.Σ. στη Β Φάση της Πράξης, είναι αυτές που προβλέπονται στο ΤΔΠ και στα συμβατικά τεύχη της σύμβασης του & αναμένεται κατ’ αναλογία της Α’ Φάσης, να είναι κυρίως οι εξής:
 1. Εξέταση αιτημάτων τεχνικής φύσεως του Αναδόχου που τίθενται στην ΔΥ και διατύπωση έγγραφης άποψης του ΤΣ μετά από εντολή της ΔΥ.
 2. Υποβοήθηση της ΔΥ για Θέματα εμπλοκής με άλλες Υπηρεσίες, εξέταση εναλλακτικών λύσεων και ενεργειών.
 3. Οπτικός έλεγχος της κατασκευής του έργου, εντοπισμός παρεκκλίσεων από την εγκεκριμένη μελέτη και τις προδιαγραφές – Ενημέρωση της ΔΥ όταν εντοπίζονται παρεκκλίσεις.
 4. Εντοπισμός και διατύπωση προτάσεων στην ΔΥ για επίλυση τεχνικών προβλημάτων που εντοπίζονται στη κατασκευή του έργου καθώς και την επίσπευση των εργασιών.
 5. Σύνταξη τροποποιήσεων των μελετών του έργου λόγω ασυμφωνιών ρυμοτομικού με υφιστάμενη κατάσταση, λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων ή άλλων εμποδίων, υποστήριξη της διαδικασίας εγκρίσεων από την ΕΥΔΑΠ.
 6. Προετοιμασία δεδομένων και σύνταξη των υποβαλλομένων δελτίων από την ΔΥ στο χρηματοδοτικό μέσο (ΕΠΠΕΡΑΑ).
 7. Προετοιμασία και σύνταξη σχεδίων προτάσεων και εισηγήσεων τεχνικού αντικειμένου της ΔΥ προς οποιονδήποτε εμπλεκόμενο Φορέα ή Αρχή.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»
Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου 2, που πρόκειται να υλοποιηθεί στην Β’ Φάση της Πράξης είναι:
 1. Σωλήνες PVC-U D200: 19.727,83 μ.
 2. Σωλ. PVC-U D250: 4.400,50 μ.
 3. Σωλ. PVC-U D315: 890, 00 μ.
 4. Σωλ. PVC-U D400: 1.082,97 μ.
 5. Σωλ. HDPE D200: 2.471,00 μ.
 6. Σωλ. HDPE D250: 471, 00 μ.
 7. Σωλ. HDPE D315: 189, 00 μ.
 8. Σωλ. HDPE D400: 1, 00 μ.
 9. Σωλ. HDPE D500: 4, 00 μ.
 10. Σωλ. ελατού χυτοσιδήρου DN 100: 316,00 μ.
 11. Σωλ. ελατού χυτοσιδήρου DN 150: 1.582,00 μ.
 12. Σωλ. ελατού χυτοσιδήρου DN 200: 1.545,00 μ.
 13. Σωλ. ελατού χυτοσιδήρου DN 250: 3.030,00 μ.
Συνολικό μήκος αγωγών: 31.934,68 μ.
Στο Φ.Α. του Υποέργου 2 γίνεται προσθήκη θετικών ζημίων 360.315,76€.
ΥΠΟΕΡΓΟ 3:
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»
Από τον προϋπολογισμό του υποέργου προβλέπεται η απασχόληση επιστημονικού και λοιπού προσωπικού.
Το έργο που θα εκτελεστεί αφορά τα εξής:
Σε πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών στην εναπομείνασα έκταση του έργου, εκτός από την Ακτή Θεμιστοκλέους (έμπροσθεν των Ο.Τ. 88, 89 και 90) και το τμήμα της οδού Ελ. Βενιζέλου έμπροσθεν των Ο.Τ. 94, 95, 96, παράκτια τμήματα την εποπτεία των οποίων θα έχει η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.
Επιπλέον στα τμήματα που καταλαμβάνουν τα Οικοδομικά Τετράγωνα του οικισμού των Αμπελακίων (Ο.Τ. 92,94,95, 89,90, 127, 128,129, 130 και στη δυτική πλευρά των Ο.Τ. 88,89,90) θα προηγούνται δοκιμαστικές τομές πριν από τη διέλευση του έργου, από τα αποτελέσματα των οποίων θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του στα συγκεκριμένα τμήματα, με πιθανές τροποποιήσεις στην όδευση και στα βάθη διέλευσης των αγωγών.
Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν στην περιοχή που θα ορίσει η Εφ. Αρχ. Πειραιώς & Νήσων προκειμένου να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα ως εξής:
α) Ανασκαφική έρευνα, τεκμηρίωση, σχεδιαστική αποτύπωση, φωτογραφική τεκμηρίωση ακινήτων και κινητών ευρημάτων.
β) Συντήρηση κινητών ευρημάτων – Αντιστηρίξεις, λοιπές εργασίες προστασίας παρειών σκάμματος – Επείγουσες επεμβάσεις προστασίας ακινήτων ευρημάτων – Προμήθεια υλικών συντήρησης, αποθήκευσης, ανασκαφής και σχεδίασης).
γ) Εργασίες αποχωμάτωσης και επιχωμάτωσης ανασκαφικών σκαμμάτων με χρήση μηχανικού μέσου.
δ) Οδοσήμανση και μέτρα προστασίας εργαζομένων και διερχομένων και
ε) Λοιπές εργασίες (απρόβλεπτα έξοδα και απρόβλεπτες εργασίες).
ΥΠΟΕΡΓΟ 4:
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ
Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι o Δήμος Σαλαμίνας, ενώ χρονικός ορίζοντας για την υλοποίησή της πράξης ορίστηκε για η 30η 04/2019.

Δείτε την απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΣΠΑ εδώ