Ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές καταναλώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών από 1.1.2021 (1.7.2021 για το υποκατάστημα Θεσσαλονίκης) για τη λειτουργία του, μέσω της ΔΕΗ Α.Ε.
Η μετάβαση σε κατανάλωση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της πολιτικής βιωσιμότητας (Sustainability policy) του Ομίλου, στο πλαίσιο της οποίας επανεξετάζει όλες τις πτυχές τις λειτουργίας του με στόχο της μείωσης του αποτυπώματός του.
Η λειτουργία με πράσινη ηλεκτρική ενέργεια περιλαμβάνει την υπηρεσία colocation που ο Όμιλος προσφέρει με επιτυχία εδώ και χρόνια. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής ο Όμιλος ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της νέας εποχής παρέχοντας ταυτόχρονα το επίπεδο υπηρεσίας που απαιτείται στους σημερινούς και μελλοντικούς πελάτες του.
Υπενθυμίζεται ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανταποκρινόμενο στην πρόκληση και στην ανάγκη για την ενσωμάτωση θεμάτων ESG (Environmental, Social, Governance – Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) στη στρατηγική και τη λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων, εξέδωσε ήδη από το 2019 τον Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG.
Ο Οδηγός είναι ένα πρακτικό εργαλείο βασισμένο σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, που βοηθά τις εταιρείες να προσδιορίσουν τα ουσιαστικά θέματα ESG που πρέπει να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται με βάση τις επιπτώσεις αυτών των θεμάτων στη μακροπρόθεσμη απόδοσή́ τους. Μέσα από τις κατευθυντήριες γραμμές που παρουσιάζει ο Οδηγός, οι εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν και να ενισχύσουν την δραστηριότητα τους σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.