Δημοσιεύθηκε, σήμερα, σε ΦΕΚ η απόφαση του ΥΠΕΝ που αφορά τη διαδικασία υπαγωγής ενεργοβόρων βιομηχανιών σε κατηγορίες μειωμένων χρεώσεων ειδικού τέλους μείωσης εκπομπών αέριων ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).
Συγκεκριμένα, με την απόφαση καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από Δυνητικούς Δικαιούχους για υπαγωγή σε κατηγορία δικαιούχων μειωμένης χρέωσης Ειδικού Τέλους Μείωσης Αερίων Ρύπων (εφεξής ΕΤΜΕΑΡ), η διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων υπαγωγής, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους για την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των μειωμένων χρεώσεων, τα πρόστιμα και ο τρόπος επιβολής τους σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων αυτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω.
Όπως αναφέρεται στο κείμενο, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ είναι ο αρμόδιος φορέας για την υπαγωγή των καταναλώσεων των Δυνητικών Δικαιούχων σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, μέσω υλοποίησης και διαχείρισης κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος. Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ οφείλει εντός 30 ημερών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, να θέσει σε λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.
Το Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων Δυνητικών Δικαιούχων, με τη χρήση της οποίας η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ εξετάζει και αποφαίνεται για την υπαγωγή των καταναλώσεων κάθε Δυνητικού δικαιούχου σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων και υπολογίζει τη Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ (σε €/MWh) και τη Μέγιστη Ετήσια Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ (σε €), όπου αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ξεχωριστά για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας της οποίας χρήστης είναι ο Δυνητικός Δικαιούχος.
Πυρήνας της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δικαιούχων Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ (εφεξής Ηλεκτρονικό Μητρώο ΕΤΜΕΑΡ /e-Registry). Το Ηλεκτρονικό Μητρώο ανανεώνεται ετησίως και περιλαμβάνει το πλέον ενημερωμένο αποτύπωμα του συνόλου των Δικαιούχων Μειωμένων Χρεώσεων.
Την 1η Ιουλίου κάθε έτους αρχής γενομένης από το έτος 2021 και εφεξής μέχρι και το έτος 2027, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ καθιστά ελεύθερη την πρόσβαση μέσω διαδικτύου των Δυνητικών Δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής των καταναλώσεων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων είναι χρήστες, σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, για το επόμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής των αιτήσεών τους.
Με τον όρο υποβολή αίτησης υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, νοείται α) στην περίπτωση αρχικής αίτησης, η υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων για τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη ή β) η επικαιροποίηση των ιστορικών στοιχείων μεγεθών αναφοράς με τις τιμές του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.
Τυχόν μεταβολές στα υποβαλλόμενα στοιχεία μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια, κατά την οποία το πληροφοριακό σύστημα είναι ελευθέρως προσβάσιμο και πριν την οριστική υποβολή των στοιχείων από τους Δυνητικούς Δικαιούχους.
Την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους από το έτος 2021 μέχρι και το έτος 2027, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ διακόπτει την πρόσβαση των Δυνητικών Δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και διενεργεί την ετήσια διαδικασία υπαγωγής καταναλώσεων σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.
Μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους από το έτος 2021 μέχρι και το έτος 2027, εκδίδονται Προσωρινά Ενημερωτικά Σημειώματα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και αποστέλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στους Δυνητικούς Δικαιούχους.
Για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονται μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ ανά κλίμακα συνολικής ετήσιας κατανάλωσης της παροχής. Με τον όρο μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ ανά κλίμακα συνολικής ετήσιας κατανάλωσης της παροχής, νοείται ο καθορισμός διαστημάτων για την ετήσια κατανάλωση της παροχής, εντός των οποίων επιβάλλονται διακριτές χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ.
Αναλυτικά:
Α. Για της παροχές με κατανάλωση στην κατηγορία Β.4 επιβάλλεται ενιαία η Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ για όλη την κατανάλωση της παροχής.
Β. Για τις παροχές με καταναλώσεις στις κατηγορίες Α.1, Β.1, Β.2 και Β.3 ορίζονται δύο διαστήματα ετήσιας κατανάλωσης:
I. Διάστημα: 0-250MWh στο οποίο επιβάλλεται η ΧΒ ΕΤΜΕΑΡ.
II. Διάστημα: >250MWh στο οποίο επιβάλλεται Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ ανάλογα με τις κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται οι καταναλώσεις της παροχής.
Γ. για τις παροχές που περιλαμβάνουν καταναλώσεις στις κατηγορίες Α.2, Α3 και Α.4:
Ι. Διάστημα 0-250MWh στο οποίο επιβάλλεται η ΧΒ.
ΙΙ. Διακριτά διαστήματα, όπου για κάθε Μέγιστη Ετήσια Χρέωση ανά κατηγορία, καθορίζεται και ένα όριο ετήσιας κατανάλωσης σε MWh, εντός του οποίου επιβάλλεται διακριτή Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ. Τα όρια των διαστημάτων καθορίζονται από το λόγο, πέραν των 250MWh, της Ετήσιας Μέγιστης Χρέωσης των καταναλώσεων των ως άνω κατηγοριών προς τη Μοναδιαία Χρέωση της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμισμένης ως προς το ποσοστό της κατανάλωσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή.
ΙΙΙ. Σε κάθε περίπτωση δεν δύναται η μοναδιαία χρέωση ΕΤΜΕΑΡ της παροχής να είναι μικρότερη από 0,3€/ MWh (ελάχιστη χρέωση).

Δείτε την επίσημη απόφαση εδώ