Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσας υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξης (ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018), αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας ενεργοποίησης της σύνδεσης των σταθμών των επιλεγέντων συμμετεχόντων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών της Κατηγορίας Ι η οποία διεξήχθη σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξης, δηλαδή όλων των έργων του Πίνακα 4 «Επιλεγέντες Συμμετέχοντες της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της κατηγορίας «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ/Φωτοβολταϊκά – Κατηγορία Ι» [υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξη]» της υπ’ αριθ. 649/2019 Απόφασης της ΡΑΕ (ΑΔΑ: Ω58ΟΙΔΞ-Θ9Ψ), έως τις 04.08.2019.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η ΡΑΕ έγινε αποδέκτης αναφορών των επιλεγέντων συμμετεχόντων στην Ανταγωνιστική Διαδικασία της Κατηγορίας 1, στις οποίες τίθεται υπόψιν της Αρχής η αδυναμία έγκαιρης υλοποίησης των έργων σύνδεσης των φωτοβολταϊκών σταθμών εξαιτίας καθυστερήσεων στην προμήθεια και παραλαβή υλικών εκ μέρους του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
Ακολούθως, ο Διαχειριστής ανταποκρινόμενος σε αίτημα της Αρχής για παροχή εξηγήσεων, παρείχε τη σχετική ενημέρωση για το εν λόγω θέμα. Συγκεκριμένα, ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρθηκε στην καθυστέρηση υπογραφής των συμβάσεων σύνδεσης για την πλειονότητα των έργων της Κατηγορίας Ι, και στο γεγονός ότι κάποιοι παραγωγοί αιτήθηκαν οι ίδιοι την ανάληψη της μελέτης και κατασκευής των έργων σύνδεσης με αυτοπρομήθεια υλικών και χρησιμοποίηση δικών τους εργολάβων, παραδεχόμενος ωστόσο ότι υπήρξε καθυστέρηση εκ μέρους του Διαχεριστή στην επιθεώρηση και παραλαβή συγκεκριμένων υλικών (ξύλινων στύλων) που οι εταιρείες προμηθεύτηκαν.
Επειδή, ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης, εκτιμά ότι για κάποια έργα δεν θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης προκειμένου να είναι δυνατή η ενεργοποίηση των σταθμών προ της καταληκτικής ημερομηνίας που τίθεται στην υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξη κι ως εκ τούτου ζητείται από την Αρχή να εξεταστεί το ενδεχόμενο παράτασης του χρόνου ενεργοποίησης της σύνδεσης των έργων της Κατηγορίας Ι.
Η καθυστέρηση υλοποίησης των έργων σύνδεσης που απαιτούνται για την ενεργοποίηση των σταθμών των επιλεγέντων συμμετεχόντων οφείλεται σε γεγονότα που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής των εν λόγω συμμετεχόντων. Συνεπώς, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και της επιείκειας που οφείλει να επιδεικνύει η Αρχή σε καταστάσεις ανωτέρας βίας κρίνεται επιβεβλημένη η χορήγηση επιπλέον χρόνου για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων και τη σύνδεση των φ/β σταθμών.
Δείτε την αναλυτική απόφαση εδώ