Μέχρι τις 17 Μαΐου έχουν προθεσμία οι καταναλωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου, να υποβάλλουν το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας για την Δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο, όπως ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ.
Αναλυτικότερα, ο ΑΔΜΗΕ αναφέρει τα εξής:
  1. Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας
Οι Καταναλωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως μέχρι και την Πέμπτη 17/5/2018 το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας με ακρίβεια 0,1 MW για κάθε Θέση Κατανάλωσης που εκπροσωπούν και κάθε Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου για την Δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2018. Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα για την υποβολή του Δηλωθέντος Φορτίου Δημοπρασίας. Η δήλωση πρέπει να φέρει υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Καταναλωτή ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Υπενθυμίζεται ότι βάσει της παραγράφου 8 του άρθρου 11 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/32920/9181/18.12.2017:
Το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο του Μητρώου Διακοπτόμενου Φορτίου.
 Στην περίπτωση που Καταναλωτής δεν υποβάλλει εγγράφως το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας εντός της ανωτέρω προθεσμίας το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας καθορίζεται ίσο με το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο του έτους 2018 για την συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου.
Το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας μπορεί να δηλωθεί ίσο με μηδέν στην περίπτωση που ο Καταναλωτής δεν επιθυμεί να λάβει μέρος στην Δημοπρασία του Φεβρουαρίου 2018.
  1. Δήλωση Μετάπτωση Συμμετοχής
Οι Καταναλωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου και οι οποίοι επιθυμούν το μέρος του Προσφερόμενου Φορτίου Δημοπρασίας το οποίο δεν θα επιλεγεί κατά την Δημοπρασία του Τύπου Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 1 του Μαΐου 2018 να συμμετάσχει στην Δημοπρασία του Τύπου Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 2 και δεν έχουν ήδη υποβάλλει σχετική δήλωση για ολόκληρο το έτος 2018, πρέπει να υποβάλλουν την συνημμένη Δήλωση Μετάπτωση Συμμετοχής μέχρι και την Πέμπτη, 17/5/2018. Η ανωτέρω δήλωση μπορεί να αφορά μόνο την Δημοπρασία του Μαΐου 2018 ή όλες τις υπόλοιπες Δημοπρασίες του έτους 2018.