Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ιωάννη Τσακίρη υπογράφηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ στις 12-07-2022, η Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Τμήματος του Ρέματος Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες διευθέτησης των υπολειπόμενων 900μ του Ρέματος Ξερέα (συνολικού μήκους 1500μ) και των συμβαλλόμενων ρεμάτων. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πράξης ανέρχεται σε 8.942.512,45. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 22η/02/2014 και λήξης η 31η/12/2023, ενώ Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρειας Αττικής.
Το ΕΣΠΑ αποτελεί σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο και για κρίσιμα έργα υποδομής που αφορούν στο Περιβάλλον και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και την διαχείριση κινδύνων.