Τάξη στη χωροθέτηση των πάρκων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προσπαθεί να βάλει το υπουργείο Ενέργειας, ως απάντηση και στις αντιδράσεις που υπάρχουν πολλές φορές για διάφορους λόγους κατά τη διαδικασία εξασφάλισης των αδειών.
Συγκεκριμένα, το υπουργείο Ενέργειας προχώρησε σε διαδικασίες για να προσλάβει συμβούλους – εμπειρογνώμονες, ώστε να εκπονήσει στρατηγική μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με την χωροθέτηση των έργων που αξιοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής.
Οι σύμβουλοι εμπειρογνώμονες, θα υποβάλουν σαφείς και συγκεκριμένες προτάσεις για αναθεώρηση της υφιστάμενης χωροθετικής πολιτικής, ένα έργο που υπολογίζεται να κοστίσει στο υπουργείο περίπου €50.000.
Μεταξύ άλλων, στη μελέτη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση ξηράς –θάλασσας, διασφαλίζοντας τη συνέργεια των σχεδίων ανάπτυξης και της χωροθετικής πολιτικής στη θάλασσα (π.χ. γεωθερμία, υπεράκτια αιολικά πάρκα), μέσω της εκπόνησης της δήλωσης πολιτικής στο θαλάσσιο χώρο και το θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο. Η μελέτη αυτή αναμένεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη, μετά και την χθεσινή απόφαση της ΕΕ για αισθητή ενίσχυση θαλάσσιων πάρκων ΑΠΕ.
Ιδιαίτερα σημαντική για χωροθετική πολιτική σε σχέση με τις ΑΠΕ, θα είναι και εκτίμηση που πρέπει να γίνει αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση χρήσης γης ανά κατηγορία γης, δηλαδή, οικιστικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής κ.τ.λ.
Επίσης, θα καταγραφούν και χωροθετηθούν τα υφιστάμενα έργα ΑΠΕ και όπου είναι δυνατόν τα προτεινόμενα έργα ΑΠΕ τα οποία έχουν εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια, σε σχέση με το πολεοδομικό καθεστώς των τεμαχίων, το εμβαδό και τη δυναμικότητα που έχει εξασφαλίσει αδειοδότηση και αυτή που έχει προχωρήσει σε υλοποίηση
Όλα αυτά τα στοιχεία θα αποτυπωθούν και σε χάρτες.
Επίσης, θα γίνει αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε δύο διαφορετικά σενάρια ανάπτυξης των ΑΠΕ με εκτίμηση των θετικών και αρνητικών, άμεσων και έμμεσων, μόνιμων και προσωρινών, βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων, σωρευτικών, δευτερευουσών, συνεργιστικών, βιοφυσικών, κοινωνικών και άλλων επιπτώσεων για κάθε σενάριο.
Οι εμπειρογνώμονες θα υποβάλουν, επίσης, στο υπουργείο Ενέργειας τις προτάσεις τους σχετικά με μέτρα μετριασμού των αρνητικών επιπτώσεων στον ανθρώπινο πληθυσμό, στην πανίδα, τη χλωρίδα και τη βιοποικιλότητα, στο φυσικό, ιστορικό και παραδοσιακά ανθρωπογενές τοπίο, στο έδαφος, τα νερά και την ατμόσφαιρα.

Γράφει ο Πέτρος Θεοχαρίδης – Πηγή: philenews.com