Σε έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα, η Κομισιόν ταυτοποιεί τα κράτη μέλη που κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους στόχους του 2025 όσον αφορά την επανάχρηση και την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων και όλων των απορριμμάτων συσκευασίας, καθώς και τον στόχο υγειονομικής ταφής για το 2035.
Εννέα κράτη μέλη βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων για το 2025 (Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες και Σλοβενία). Ωστόσο, 18 κράτη μέλη κινδυνεύουν να μην επιτύχουν έναν ή και τους δύο στόχους για το 2025. Η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Σουηδία ενδέχεται να μην επιτύχουν τον στόχο για τα αστικά απόβλητα. Η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους στόχους του 2025 για τα αστικά απόβλητα και όλα τα απορρίμματα συσκευασίας.
Ορισμένες χώρες συνεχίζουν την υγειονομική ταφή των περισσότερων αστικών αποβλήτων και είναι πιθανό να μην επιτύχουν τον στόχο του 2035 για την υγειονομική ταφή. Η Επιτροπή απευθύνει συστάσεις στα εν λόγω κράτη μέλη, βάσει της συνεχούς οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης που παρέχεται για τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων.
«Η εφαρμογή μέτρων μείωσης των απορριμμάτων και ανακύκλωσης είναι το κλειδί για τη μετάβασή μας στην κυκλική οικονομία. Η μετατροπή των απορριμμάτων σε πόρους μας βοηθά στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα, αυξάνει την ασφάλεια του εφοδιασμού σε ενέργεια και πρώτες ύλες και δημιουργεί θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για καινοτομία. Η έγκαιρη προειδοποίηση μας επιτρέπει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, να εντοπίζουμε ελλείψεις, να αναλαμβάνουμε δράση πριν από τις προθεσμίες για την επίτευξη των στόχων και να ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων», υπογράμμισε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών & Αλιείας, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους.