Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αξιοποίηση ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού», εκτιμώμενης αξίας 17.820.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα  «ΦιλόΔημος Ι» (πόροι Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) οργανώθηκε διαδικασία διαβούλευσης (σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4412/2016), την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου.
Οι 7 εταιρείες που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση είναι οι εξής:
  1. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ
  2. ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
  3. ΘΑΛΗΣ ΑΕ
  4. ΙΝΤΡΑΚΑΤ
  5. ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ
  6. Χ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ
  7. ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Το έργο παρουσίασαν ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΚ Α.Ε., κ. Φώτης Καζάσης, ο διευθυντής Υδραυλικών Έργων, κ. Μάρκος Πατρελάκης, ο διευθυντής Διαχείρισης Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Έργων, κ. Ευάγγελος Μαμαγκάκης και ο τεχνικός σύμβουλος, κ. Απόστολος Τζίμας.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με τους εκπροσώπους των ανωτέρω εταιρειών, απαντήθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα και αποσαφηνίστηκαν διάφορα ζητήματα.
Εντός δέκα ημερών από την παρουσίαση, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλει τεύχος παρατηρήσεων για το έργο, την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, οικονομικά και συμβατικά. Με το τεύχος παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της κατασκευής και θα επισημαίνονται σφάλματα των όρων των εγγράφων της σύμβασης.
Κύριος του έργου είναι η Περιφέρεια Κρήτης και αναθέτουσα Αρχή και φορέας υλοποίησης ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) Α.Ε.
Ως ημερομηνία προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019.
Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει:
  1. την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
  2. την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού,
  3. την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η χρονική διάρκεια των έργων κατασκευής του νέου Διυλιστηρίου του Ρεθύμνου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, είναι 36 μήνες (περιλαμβάνει 6 μήνες δοκιμαστική και 6 μήνες κανονική λειτουργία των έργων από τον ανάδοχο).