Σήμερα, η Επιτροπή κίνησε δύο διεξοδικές έρευνες στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις. Οι έρευνες αφορούν τον δυνητικά στρεβλωτικό ρόλο της αγοράς των ξένων επιδοτήσεων που χορηγούνται σε προσφέροντες σε διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς επωφελήθηκαν από αθέμιτο πλεονέκτημα για να κερδίσουν δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι έρευνες που κινήθηκαν σήμερα έπονται των κοινοποιήσεων που υπέβαλαν, αφενός, ο όμιλος Enevo, συμπεριλαμβανομένης της LONGi Solar Technologie GmbH, και, αφετέρου, η Shanghai Electric UK Co. Ltd. και η Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. Η σχετική δημόσια διαδικασία κινήθηκε από ρουμανική αναθέτουσα αρχή (Societatea PARC fotovoltaic ROVINARI EST S.A.) για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στη Ρουμανία, με εγκατεστημένη ισχύ 110 MW. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται εν μέρει από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού της ΕΕ.
Σύμφωνα με τον κανονισμό για τις ξένες επιδοτήσεις, οι εταιρείες υποχρεούνται να κοινοποιούν τους διαγωνισμούς τους για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει τα 250 εκατ. ευρώ και όταν χορηγήθηκαν στην εταιρεία ξένες χρηματοδοτικές συνεισφορές τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ από τουλάχιστον μία τρίτη χώρα κατά τα τρία έτη πριν από την κοινοποίηση.
Μετά τον προκαταρκτικό έλεγχο όλων των παρατηρήσεων, η Επιτροπή έκρινε δικαιολογημένη την έναρξη διεξοδικής έρευνας για δύο προσφέροντες, δεδομένου ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι έχουν χορηγηθεί ξένες επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά.
Κατά τη διάρκεια της διεξοδικής έρευνας, η Επιτροπή θα αξιολογήσει περαιτέρω τις εικαζόμενες ξένες επιδοτήσεις και θα λάβει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να διαπιστωθεί αν οι εν λόγω επιδοτήσεις ενδέχεται να επέτρεψαν στις εταιρείες να υποβάλουν αδικαιολόγητα συμφέρουσα προσφορά σε απάντηση σε διαγωνισμό. Μια τέτοια προσφορά θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα άλλες εταιρείες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων να χάσουν δυνητικά ευκαιρίες πώλησης.   
Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις, στο τέλος της διεξοδικής έρευνάς της, η Επιτροπή μπορεί i) να αποδεχθεί τις δεσμεύσεις που προτείνει η εταιρεία εάν αυτές αποκαταστήσουν πλήρως και αποτελεσματικά τη στρέβλωση, ii) να απαγορεύσει την ανάθεση της σύμβασης ή iii) να εκδώσει απόφαση περί μη διατύπωσης αντιρρήσεων.
Και οι δύο κοινοπραξίες υπέβαλαν πλήρη κοινοποίηση στις 4 Μαρτίου 2024. Η Επιτροπή έχει πλέον στη διάθεσή της 110 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αυτή για να λάβει απόφαση. Η έναρξη διεξοδικής έρευνας δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.
Εταιρείες
Η πρώτη υπό εξέταση κοινοπραξία αποτελείται από τον όμιλο Enevo και την LONGi Solar Technologie GmbH. Ο όμιλος Enevo, επικεφαλής της κοινοπραξίας, είναι πάροχος υπηρεσιών μηχανικής και παροχής συμβουλών με έδρα τη Ρουμανία. Η Longi Solar Technologie GmbH είναι νεοσυσταθείσα, πλήρως ελεγχόμενη γερμανική θυγατρική της LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, η οποία είναι σημαντικός προμηθευτής ηλιακών φωτοβολταϊκών λύσεων, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Τόσο η LONGi Solar Technologie GmbH όσο και η LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη, κατασκευή και συντήρηση ηλιακών πλακιδίων, κυψελών και συστοιχιών.
Η δεύτερη υπό έρευνα κοινοπραξία αποτελείται από τις Shanghai Electric UK Co. Ltd. και Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. Οι δύο εταιρείες ανήκουν και ελέγχονται κατά 100 % από τη Shanghai Electric Group Co. Ltd, κρατική επιχείρηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Τελικά τελεί υπό την κυριότητα και τον έλεγχο της κρατικής επιτροπής εποπτείας και διαχείρισης της βιομηχανίας της Σαγκάης, κρατικής οντότητας υπαγόμενης στην κεντρική λαϊκή κυβέρνηση της Κίνας. Η Shanghai Electric UK Co., Ltd. και η Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co., Ltd. είναι κορυφαίοι παγκόσμιοι προμηθευτές βιομηχανικών λύσεων ενέργειας, μεταποίησης και ενσωμάτωσης ψηφιακών πληροφοριών. Παρέχουν υπηρεσίες για την αποθήκευση αιολικής, ηλιακής ενέργειας και υδρογόνου, καθώς και μια ολοκληρωμένη διαδικασία παραγωγής, δικτύου, φορτίου και αποθήκευσης.
Διαδικαστικό πλαίσιο
Ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις άρχισε να εφαρμόζεται την 12 Ιουλίου 2023. Αυτό το νέο σύνολο κανόνων επιτρέπει στην Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις στρεβλώσεις που προκαλούνται από ξένες επιδοτήσεις και, ως εκ τούτου, επιτρέπει στην ΕΕ να διασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά, παραμένοντας παράλληλα ανοικτή στο εμπόριο και τις επενδύσεις.
Τα τελευταία χρόνια, οι ξένες επιδοτήσεις φαίνεται να έχουν στρεβλώσει την εσωτερική αγορά της ΕΕ, μεταξύ άλλων παρέχοντας στους αποδέκτες τους αθέμιτο πλεονέκτημα για την απόκτηση εταιρειών ή την απόκτηση δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ εις βάρος του θεμιτού ανταγωνισμού. Η FSR αντιμετωπίζει τις εν λόγω στρεβλώσεις και γεφυρώνει ένα κανονιστικό κενό. Παρέχει στην ΕΕ νέα εργαλεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ξένων επιδοτήσεων που προκαλούν στρεβλώσεις και υπονομεύουν τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, η οποία βασίζεται σε μια ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς.
Η FSR θεσπίζει τρεις διαδικασίες:
  1. Δύο διαδικασίες βάσει κοινοποίησης για i) τη διερεύνηση συγκεντρώσεων, καθώς και ii) τις προσφορές σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές συνεισφορές χορηγούμενες από κυβερνήσεις τρίτων χωρών. Οι υποχρεώσεις κοινοποίησης ισχύουν για τους οικονομικούς φορείς από την 12 Οκτωβρίου 2023.
  2. Αυτεπάγγελτη διαδικασία για τη διερεύνηση όλων των άλλων καταστάσεων της αγοράς, στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή μπορεί να κινήσει διαδικασία επανεξέτασης με δική της πρωτοβουλία.
Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει μη εμπιστευτική εκδοχή της σημερινής απόφασης, καθώς και τη μελλοντική τελική απόφαση, μετά την έκδοσή της, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.