Το έργο streamSAVE, το οποίο υλοποιεί το ΚΑΠΕ, αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια υπό το  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Έρευνα «Ορίζοντας 2020», μεταξύ 12 εταίρων από δέκα διαφορετικές  χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τυποποίηση και απλούστευση των μεθόδων υπολογισμού της  εξοικονομούμενης ενέργειας, σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Άρθρων 3 και 7 της  Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση.  
Στόχος λοιπόν του streamSAVE είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης στα 12 συμμετέχοντα κράτη-μέλη, διευκολύνοντας την εκπλήρωση των εθνικών στόχων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης μέσω της ενίσχυσης του επιπέδου γνώσης των ενδιαφερόμενων μερών. Για τον λόγο αυτόν, το streamSAVE  επικεντρώνεται σε δράσεις με υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, γνωστές ως δράσεις  προτεραιότητας, οι οποίες προέκυψαν από την ενδελεχή χαρτογράφηση των αναγκών των  ενδιαφερόμενων μερών.
Οι επιλεγμένες δράσεις προτεραιότητας στην πρώτη φάση του έργου streamSAVE αφορούσαν στην αξιοποίηση τεχνολογιών ανάκτησης θερμότητας, την ηλεκτροκίνηση ιδιωτικών και δημόσιων οχημάτων, την προώθηση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων φωτισμού, την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας (BEMS) και συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου (BACS), και την προώθηση ενεργειακά αποδοτικών εφαρμογών εμπορικής και βιομηχανικής ψύξης.
Για κάθε δράση προτεραιότητας αναπτύχθηκε εξειδικευμένη μέθοδoς υπολογισμού της εξοικονομούμενης ενέργειας, καθιστώντας εφικτή την υιοθέτησή της από το σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, προσδιορίστηκαν ενδεικτικές τιμές για τις παραμέτρους που ενσωματώθηκαν στις συγκεκριμένες μεθόδους, ενώ καθορίστηκε το ενδεικτικό κόστος υλοποίησης των εξεταζόμενων δράσεων και εκτιμήθηκε η συνεπαγόμενη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Παράλληλα, το έργο προήγαγε την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, μέσω της διοργάνωσης δομημένου διαλόγου ομοτίμων (peer-to-peer dialogues) για την επικύρωση των μεθόδων που αναπτύχθηκαν. Τέλος, παρασχέθηκε εξατομικευμένη τεχνική υποστήριξη σε στελέχη χάραξης πολιτικής, ενώ αξιοποιήθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα streamSAVE για την αποδοτική και απρόσκοπτη εφαρμογή των μεθόδων που αναπτύχθηκαν, σε υφιστάμενα ή νέα μέτρα πολιτικής.  
Στη δεύτερη φάση του έργου streamSAVE, οι νέες δράσεις προτεραιότητας, οι οποίες προέκυψαν μετά από έρευνα πεδίου με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, περιλαμβάνουν την εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μικρής κλίμακας για θέρμανση χώρων, τη διεξαγωγή δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης με σκοπό τη μείωση του φαινομένου της ενεργειακής ένδειας, την προώθηση αποδοτικών ηλεκτρικών κινητήρων, την υλοποίηση μέτρων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των καταναλωτών, και την αλλαγή του τρόπου μεταφοράς σε ενεργειακά αποδοτικότερα μέσα στην περίπτωση των εμπορευματικών μεταφορών.  
Στο επόμενο εξάμηνο αναμένεται η εφαρμογή του ίδιου πλαισίου στις νέες δράσεις προτεραιότητας, που επιλέχθηκαν με την ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική τυποποίηση και απλούστευση των μεθόδων υπολογισμού της εξοικονομούμενης ενέργειας.  

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://streamsave.eu/ και στο ΚΑΠΕ:  Δρ Χρήστος Τουρκολιάς, [email protected]