Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε Σώμα.
Αναλυτικά:
Α. Εκτελεστικά Μέλη:
Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Ανδρέας Σιάμισιης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Ψυχογυιός, Σύμβουλος
Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σύμβουλος.
Β. Μη Εκτελεστικά Μέλη:
⇒ Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, Σύμβουλος
Γεώργιος Γρηγορίου, Σύμβουλος
Δημήτριος Κοντοφάκας, Σύμβουλος
Βασίλειος Κουνέλης, Σύμβουλος
Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος, Σύμβουλος
Παναγιώτης Οφθαλμίδης, Σύμβουλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων
Θεόδωρος Πανταλάκης, Σύμβουλος – εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας
Σπυρίδων Παντελιάς, Σύμβουλος – εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας
Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος Σύμβουλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων