Κόντρα στις επιπτώσεις που έχει επιφέρει στην εγχώρια ασφαλιστική δραστηριότητα η πανδημία Covid-19, η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει ως στόχο επαναλάβει την περυσινή της προ φόρων κερδοφορία, διευρύνοντας παράλληλα το μερίδιό της στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά.
Ειδικότερα, κατά το πρώτο μισό της φετινής χρονιάς, η Ευρωπαϊκή Πίστη εμφάνισε προ φόρων κέρδη ύψους 13,8 εκατ. ευρώ έναντι 16,1 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2019, παρά το γεγονός ότι τα έσοδα από επενδύσεις «ισοπεδώθηκαν» εξ΄ αιτίας των συνθηκών που επικράτησαν στις αγορές.
Στόχος της διοίκησης της εισηγμένης είναι να καλύψει τη σχετική υστέρηση μέσα στο δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς, αυξάνοντας παράλληλα το ύψος της παραγωγής της κατά 5,9% (διεύρυνση μεριδίου, καθώς η εγχώρια αγορά υποχωρεί) και διατηρώντας σε χαμηλά επίπεδα τους συντελεστές ζημιών (loss ratio) στις ασφαλιστικές της δραστηριότητες.
Σε ότι αφορά την επενδυτική της πολιτική, η εισηγμένη εταιρεία προχωρεί σε μερική στροφή, ενισχύοντας σταδιακά τις θέσεις της σε εταιρικά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε βάρος των τοποθετήσεων σε κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, των οποίων οι αποδόσεις έχουν καταστεί μηδενικές.
Σύμφωνα με κύκλους προσκείμενους στην εταιρεία, υπάρχει πρόθεση περαιτέρω τοποθετήσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, βιομάζα) καθώς πρόκειται για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, υψηλότερης προσδοκώμενης απόδοσης, πολύ περιορισμένου ρίσκου και προβλεπόμενων ταμειακών ροών. «Ο ήλιος θα συνεχίζει να ανατέλλει και οι άνεμοι θα συνεχίσουν να φυσούν», ειπώθηκε χαρακτηριστικά, ενώ σε ότι αφορά ένα ενδεχόμενο πλήγμα στους δείκτες φερεγγυότητας αναφέρθηκε ότι:
  1. Οι σχετικοί δείκτες της Ευρωπαϊκής Πίστης είναι πολύ υψηλοί και δεν θα πείραζε αν περιοριζόταν ως ένα μικρό βαθμό.
  2. Υπάρχει συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου οι επενδύσεις στις ΑΠΕ να μην τιμωρούνται εποπτικά από το Solvency II στον ίδιο βαθμό με άλλες περισσότερο επικίνδυνες τοποθετήσεις.
Αντίθετα, στις επενδυτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πίστης δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται η αγορά των ακινήτων. Σήμερα είναι τοποθετημένο σε ακίνητα περίπου το 9% του συνολικού χαρτοφυλακίου, ποσοστό το οποίο είναι σήμερα πολύ χαμηλότερο σε σχέση με το παρελθόν, καθώς η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει χρόνια να προχωρήσει σε σχετικές αγορές.

Πηγή: euro2day.gr