Την Τετάρτη 24 Απριλίου θα διεξαχθεί στο Ευρωκοινοβούλιο η ψηφοφορία για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι να απολαμβάνουν οι πολίτες καθαρότερο και υγιέστερο περιβάλλον, σύμφωνα με το όραμα της ΕΕ για μηδενική ρύπανση έως το 2050.
Η συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου θέτει αυστηρότερα όρια και τιμές-στόχους για το 2030 όσον αφορά αρκετούς από τους ρύπους που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, συμπεριλαμβανομένων των αιωρούμενων σωματιδίων (PM2.5, PM10), του διοξειδίου του αζώτου (NO) και του διοξειδίου του θείου (SO). Οι νέοι κανόνες καθιστούν επίσης τους (μέχρι σήμερα κατακερματισμένους) δείκτες ποιότητας του αέρα σε ολόκληρη την ΕΕ συγκρίσιμους, σαφείς και διαθέσιμους στο κοινό.
Σε περίπτωση παραβίασης των νέων εθνικών κανόνων, όσοι πλήττονται από την ατμοσφαιρική ρύπανση θα έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν αποζημίωση σε περίπτωση που υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία τους.