Η ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο της αξιοποίησης των ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας και με στόχο τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου της έχει αναπτύξει:
  1. Εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα εγκαταστημένα στα υδραγωγεία της
  2. Εγκαταστάσεις συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΘΕ), αξιοποιώντας το βιοαέριο που παράγεται από την επεξεργασία της ιλύος στις μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
  3. Φωτοβολταϊκό σταθμό στις εγκαταστάσεις της ΜΕΝ Αχαρνών.
Η αξιοποίηση του Βιοαερίου από τα ΚΕΛ, καθώς και η παραγωγή ενέργειας από τους Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς (ΜΥΗΣ) και το Φωτοβολταϊκό Σταθμό, συμβάλλουν στην επίτευξη του εθνικού στόχου αύξησης της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και στη βελτιστοποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου της εταιρείας.
Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί (ΜΥΗΣ) κατά μήκος των εξωτερικών υδραγωγείων
Κατά μήκος των εξωτερικών υδραγωγείων που μεταφέρουν νερό από τους ταμιευτήρες στα διυλιστήρια, λειτουργούν μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Το νερό των υδραγωγείων εκτρέπεται σε παράπλευρο κανάλι, όπου με τη λειτουργία υδροστροβίλου, η υδραυλική ενέργεια μετατρέπεται σε μηχανική και κατόπιν μέσω γεννήτριας, σε ηλεκτρική. Στη συνέχεια, το νερό διοχετεύεται ξανά στο κεντρικό υδραγωγείο, συνεχίζοντας τη ροή του.
Η συνολική παραγωγή ενέργειας από ΜΥΗΣ για το 2020 ανέρχεται σε 21.962.864 kWh, δηλαδή:
  1. + 7,3% από το 2019
  2. + 3,4% από το 2018
Η παραγόμενη από το ΜΥΗΣ ενέργεια είναι απόλυτα εξαρτώμενη από το εύρος των ασταθειών του δικτύου της ΔΕΗ, καθώς επίσης και από τις καιρικές συνθήκες αλλά και τις προκύπτουσες βλάβες του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων. Η ενέργεια αυτή πωλείται στη ΔΑΠΕΕΠ.
Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής & Θερμικής Ενέργειας από Βιοαέριο
Το βιοαέριο που παράγεται στους χωνευτές από την επεξεργασία της ιλύοs στις μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων του ΚΕΛ Ψυττάλειας χρησιμοποιείται ως καύσιμο:
  1. Σε μηχανές εσωτερικής καύσης για συμπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΘΕ).
  2. Στη μονάδα θερμικής ξήρανσης της αφυδατωμένης ιλύος.
  3. Στο λεβητοστάσιο της μονάδας χώνευσης για θέρμανση της ιλύος.
  4. Στη μονάδα ατμοπαραγωγής για παραγωγή ατμού (για τη μονάδα θερμικής υδρόλυσης της ιλύος).
Στο ΚΕΛ Ψυττάλειας ιδιοκαταναλώνεται ενέργεια παραγόμενη από ΑΠΕ το 2020 26.275.624 kWh (Βιοαέριο 24.008.248 kWh και Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός στο ΚΕΛ Ψυττάλειας 2.267.376 kWh)
Φωτοβολταϊκός σταθμός Αχαρνών
Στην κατεύθυνση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος, η εταιρεία εγκατέστησε φωτοβολταϊκό σταθμό (Φ/Β), ισχύος 1,9712 ΜW, στις εγκαταστάσεις της, στο Δήμο Αχαρνών, με σκοπό την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2020, πρώτη χρονιά πλήρους λειτουργίας του Φ/Β σταθμού, η παραγωγή ενέργειας ανήλθε σε 3.231.348 kWh.

Πηγή: liberal.gr