"

Δυο νέες προσκλήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 αναμένεται να προκηρυχθούν μέχρι το τέλος του έτους, στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα».
Ο συνολικός προϋπολογισμός αμφοτέρων των Προσκλήσεων εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα 150 εκατομμύρια ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.
Η μία Πρόσκληση θα αφορά τις ειδικές δεσμεύσεις Α (Αγρανάπαυση) και Β (Αμειψισπορά), ενώ η άλλη Πρόσκληση θα αφορά τις ειδικές δεσμεύσεις Γ (Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες) και Δ (Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα).
Δικαιούχοι των προσκλήσεων είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.
Οι δικαιούχοι της δράσης πρέπει:
  1. να κατέχουν τα ενταγμένα αγροτεμάχια νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια της δεσμεύσεων.
  2. να διατηρούν τα ενταγμένα αγροτεμάχια σταθερά καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις.
  3. να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής.
  4. να υποβάλλουν ηλεκτρονικά κατ’ έτος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, που υποστηρίζει τη Δράση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – παραστατικά, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Δράσης.
  5. να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.
  6. να τηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων, γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό φάκελο δικαιούχου, ο οποίος φυλάσσεται για 3 επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων και πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ