Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», τα έργα επέκτασης υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου διαρροών και υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών και αντικατάσταση, επέκταση δικτύου ύδρευσης Αγ. Ειρήνης, συνολικού προϋπολογισμού 1.497.368, 00 ευρώ.
Η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από το Υποέργο 1 (Προμήθεια και εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεελέχγου-τηλεχειρισμού), το Υποέργο 2 (αντικατάσταση-επέκταση δικτύου ύδρευσης) και το Υποέργο 3 (καθαρισμός–αποτύπωση αρχαιολογικών ευρημάτων).
Το Υποέργο 1 περιλαμβάνει την:
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Δέκα (10) Τοπικών Σταθμών Απομακρυσμένου Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, ποιοτικών χαρακτηριστικών) στις υποδομές του εξωτερικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών.
Μέσω των σταθμών αυτών θα αυξηθούν οι σταθμοί παρακολούθησης των απωλειών του δικτύου, θα δοθούν πρόσθετα δεδομένα για τον ακριβέστερο υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών και η Υπηρεσία θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία του, μειώνοντας δραστικά περαιτέρω το κατασπαταλούμενο νερό. Επίσης μέσω των σταθμών αυτών θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της ποιότητας του νερού.
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 8 Σταθμών Εσωτερικού Δικτύου (Σ.Ε.Δ.) για την διαχείριση της πίεσης και την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, ποιοτικών χαρακτηριστικών) στις υποδομές του εσωτερικού δικτύου της πόλης της Σπάρτης.
Μέσω των σταθμών αυτών θα αυξηθούν οι σταθμοί παρακολούθησης των απωλειών του δικτύου, θα δοθούν πρόσθετα δεδομένα για τον ακριβέστερο υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου της πόλης της Σπάρτης και θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της ποιότητας του νερού.
Προμήθεια, Φορητού Εξοπλισμού Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) για τον έλεγχο και το σημειακό εντοπισμό των διαρροών στο δίκτυο αποτελούμενο από διατάξεις προγραμματισμού PLC και Data Logger (2 τμχ), Διάταξη ψηφιακού συσχετισμού (1 τμχ), διάταξη ακουστικού εντοπισμού διαρροών (1 τμχ) και τηλεμετρικών διατάξεων ανίχνευσης διαρροών με επικοινωνιακό εξοπλισμό (30 τμχ).
Επέκταση/αναβάθμιση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου. Στον κεντρικό σταθμό ελέγχου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και προσθήκες εξοπλισμού και λογισμικών για την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και την ενσωμάτωση σε αυτών και σε ενιαία βάση των σημάτων από τους νέους σταθμούς.
Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος.
Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία και
Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κ.λπ. της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.
Το Φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 2 περιλαμβάνει την:
Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της Αγίας Ειρήνης συνολικού μήκους 4.360 μ.m εκ των οποίων 2.433 μ. είναι ο κεντρικός αγωγός επί του επαρχιακού δρόμου μέχρι το κατάντη άκρο του οικισμού, τα 51 μ. είναι ο τροφοδοτικός αγωγός της δεξαμενής και τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντες αγωγοί του εσωτερικού δικτύου. Περιλαμβάνεται επίσης αντικατάσταση των ιδιωτικών συνδέσεων καθώς και πλήρη απομόνωση του παλαιού δικτύου όταν ολοκληρωθεί το νέο.
Το Φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 3 περιλαμβάνει:
Τον καθαρισμό και την αποτύπωση των αρχαιολογικών ευρημάτων που μπορεί να βρεθούν κατά την υλοποίηση του 1ου υποέργου. Μετά την ένταξη της πράξης θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας. Το υποέργο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας.