Οι ενεργειακές κοινότητες (Εν. Κοιν.) αποτελούν πλέον το όχημα προς τη Δημοκρατία της Ενέργειας και ανοίγουν δρόμο προς έναν κόσμο με σεβασμό τόσο στον άνθρωπό όσο και στο περιβάλλον. Μέσω τον Ενεργειακών Κοινοτήτων, επιχείρησης ΟΤΑ & νοικοκυριά αποκτούν ενεργό ρόλο στην παραγωγή, την αποθήκευση, την πώληση και γενικά διαχείριση καθαρής ενέργειας.
Για την παραγωγή «καθαρής ενέργειας» από ΑΠΕ & τεχνολογίες αυτοπαραγωγής, αυτοδιαχείρισης της ενέργειας στρέφονται η πρωτογενής παραγωγή και η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, επιδεικνύοντας να μειώσουν το κόστος παραγωγής αλλά και να εξασφαλίσουν το «πράσινο ενεργειακό πιστοποιητικό» ως διαβατήριο στις διεθνής αγορές.
Μέσω των Ενεργειακών Κοινοτήτων, η τοπικότητα ισχυροποιείται ενώ προωθούνται οι συνεργασίες και συμπράξεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Ένα case study είναι σύσταση μιας Ε.κοιν. για την παραγωγή ηλεκτρικής για κάλυψη των δημοτικών καταναλώσεων δύο τοπικών διαμερισμάτων και των εκκλησιών των δύο χωριών μέσω εφαρμογής εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (Virtual net metering).
Με σκοπό να ύπαρξη ελάφρυνση στους λογαριασμούς της τοπικής κοινωνίας από τα δημοτικά τέλη και για τις εκκλησίες να μειωθούν οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενεργείας για να εξοικονομηθούν χρήματα γιατί σε ετήσια βάση είναι ένα μεγάλο ποσό που δεν μπορούν να ανταποκριθούν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν κάποιες άλλες δραστηριότητες και κάποια απαραίτητα έργα στους ίδιους τους ναούς.

Η συγκεκριμένη Ε.κοιν. θα δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην παραγωγή και ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής που θα παράγεται από φωτοβολταϊκό πάρκο που θα κατασκευαστεί στην έδρα της Ε.κοιν., επιπλέον θα προμηθεύει για τα μέλη της Ε.κοιν., ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης εφόσον υπάρχουν αποθεματικά στο ταμείο της Ε.κοιν..
Στην παρούσα Ε.κοιν. ο χαρακτήρας θα είναι μη κερδοσκοπικός, το πλεόνασμα που θα υπάρχει δε θα διανέμονται στα μέλη αλλά θα παραμένει στην Ε.κοιν. υπό μορφή αποθεματικών και θα διατίθενται για τους σκοπούς της, όπως την προμήθεια ενεργειακών προϊόντων και συσκευών και για την συντήρηση του φωτοβολταϊκού πάρκου.
Τα κέρδη από τη λειτουργία μιας Ενεργειακής Κοινότητας έχουν κοινωνική συνείδηση γιατί στοχευμένα διανέμονται σε κάθε τοπική κοινωνία και υποστηρίζουν ευρύτερα σχέδια ανάπτυξης. Κάθε Ενεργειακή Κοινότητα διδάσκει συνεννόηση και αλληλεγγύη και γίνεται πραγματικό παράδειγμα για συνεργασίες και συμπράξεις.
Άρθρο του Κύρου Π. Κωνσταντίνου | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. | MSc Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια