"

Η Ένωση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) καθώς και η EurEau, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των παρόχων ύδατος της οποίας η ΕΔΕΥΑ είναι μόνιμο μέλος, ανησυχούν βαθιά για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την προστασία των πόρων του πόσιμου νερού βάσει του προτεινόμενου Κανονισμού για την Αειφόρο Χρήση των Προϊόντων Φυτοπροστασίας (Protection Products Regulation SUR).
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
“Επικροτούμε τις αυστηρότερες παραμέτρους υγείας της Οδηγίας 2020/2184 (Οδηγία για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) και υποστηρίζουμε σε μεγάλο βαθμό τις αυστηρότερες απαιτήσεις όπως αυτές προτείνονται στο σχέδιο της υπό αναθεώρηση Οδηγίας για την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων. Ωστόσο, αυτή η υποστήριξη βασίζεται στην υπόθεση ότι η Αρχή της Προφύλαξης και η Αρχή Ελέγχου στην Πηγή θα εφαρμοσθούν για την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης ανάντη.
Τα φυτοφάρμακα και οι μεταβολίτες τους εξακολουθούν να υπάρχουν ευρέως στους πόρους του πόσιμου νερού. Πολλοί πάροχοι ύδατος πρέπει να λάβουν δαπανηρά μέτρα για να συμμορφωθούν με τις παραμετρικές τιμές της Οδηγίας 2020/2184. Αυτό το κόστος δεν επιβαρύνει τον ρυπαίνοντα, αλλά τον καταναλωτή. Είναι σαφές ότι το τρέχον σύστημα δεν λειτουργεί και χρειάζονται επειγόντως πιο φιλόδοξοι κανόνες.
Αντιλαμβανόμαστε ότι η απαγόρευση χρήσης φυτοφαρμάκων σε ευαίσθητες περιοχές, όπως διατυπώθηκε στην πρόταση SUR της Επιτροπής (Commission), δεν θα βρει την υποστήριξη των συν-νομοθέτων. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για την Επιτροπή για να προτείνει ουσιαστικά την αποδυνάμωση της προστασίας των υδάτων στο σημείωμά (nonpaper) της για τον Ορισμό και το Πεδίο Εφαρμογής των Διατάξεων για τις Ευαίσθητες Περιοχές στην Πρόταση SUR. Ορισμένες επιλογές θα έλθουν σε αντίθεση με όλες τις προσπάθειες ελέγχου στην πηγή, καθώς η Οδηγία για το πόσιμο νερό μπορεί να θεωρηθεί ως νομοθεσία με εφαρμογή στο «τέλος του αγωγού», δηλαδή οι εκτιμήσεις κινδύνου θα τεκμηριώσουν τη ρύπανση που έχει ήδη συμβεί χωρίς την δυνατότητα επιβολής μέτρων ελέγχου στην πηγή. Αυτό είναι ακόμη πιο προβληματικό, καθώς μπορεί να χρειαστούν έως και 10 χρόνια για να φτάσουν τα φυτοφάρμακα και οι μεταβολίτες τους στα υπόγεια ύδατα.
Ο SUR πρέπει να λάβει προληπτικά μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 7.3 και 17.5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Με σκοπό την εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων, οι πάροχοι ύδατος στην Ελλάδα και την Ευρώπη επιθυμούν να υποβάλουν την ακόλουθη πρόταση, η οποία αποτελεί το χαμηλότερο αποδεκτό επίπεδο προστασίας εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει πραγματικά να προστατεύσει τους πόρους του πόσιμου νερού από την μόλυνση από φυτοφάρμακα:
  1. Η χρήση χημικά συντιθέμενων φυτοφαρμάκων θα πρέπει να απαγορεύεται στις λεκάνες απορροής στα σημεία άντλησης νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με την Οδηγία 2020/2184 (άρθρο 8).
  2. Η χρήση εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων για τη βιολογική γεωργία θα πρέπει να είναι δυνατή σε περιοχές με σημεία άντλησης νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση,εκτόςεάν η εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2020/2184 προσδιορίσει κίνδυνο για την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση .
  3. Η χρήση χημικά συντιθέμενων φυτοφαρμάκων μπορεί να επιτραπεί σε επιλεγμένα τμήματα των λεκανών απορροής κοντά σε σημεία άντλησης νερού που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, εφόσον η εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2020/2184 δεν προσδιορίζει κίνδυνο για τους πόρους του πόσιμου νερού. Με βάση το άρθρο 17.5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα), εάν βρεθούν χημικά συντιθέμενα φυτοφάρμακα ή μεταβολίτες τους στα ανάντη των σημείων άντλησης πόσιμου νερού σε επίπεδα που προσεγγίζουν το 75% του επιπέδου των ισχυουσών απαιτήσεων ποιότητας (σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα ή τα πρότυπα ποιότητας του υπόγειου νερού ή τις παραμετρικές τιμές πόσιμου νερού), η άδεια χρήσης θα πρέπει να ανακληθεί αμέσως για τη σχετική περιοχή.
Το έγγραφο 15329/22 του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2022 «Συμβιβαστική πρόταση της Προεδρίας για το Κεφάλαιο I και το άρθρο 18» δεν θα οδηγούσε ούτε σε πιο βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων ούτε θα ενεργοποιούσε ισχυρά μέτρα ελέγχου στην πηγή. Αναμένουμε ότι θα οδηγήσει σε ατελείωτες εθνικές συζητήσεις σχετικά με πιθανές διαδικασίες και την εφαρμογή τους στις τοπικές συνθήκες. Καλούμε την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο SUR προστατεύει αποτελεσματικά τους πόρους πόσιμου νερού σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία και τις επιμέρους στρατηγικές της”.