Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενέκρινε την Τετάρτη, ομόφωνα και άνευ όρων, την συναλλαγή μεταξύ ΔΕΠΑ και Attiki Gas BV (μέλος του ομίλου «Royal Dutch Shell Group of Companies»). Για την εν λόγω συναλλαγή, τα μέρη είχαν συμφωνήσει στις 13 Ιουλίου 2018.
Βάσει της συναλλαγής αυτής, η ΔΕΠΑ θα εξαγοράσει:
α) το 49% των μετοχών της εταιρείας ΕΠΑ Αττικής, και
β) το 49% των μετοχών της εταιρείας ΕΔΑ Αττικής, κυριότητος της εταιρείας «Attiki Gas BV».
Με αυτό τον τρόπο, η ΔΕΠΑ θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο επί των εταιριών ΕΠΑ και ΕΔΑ Αττικής. Η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ήταν το αποτέλεσμα πολύμηνης και ενδελεχούς εξέτασης όλων των πτυχών της υπό εξέταση συναλλαγής. Στο πλαίσιο της διαδικασίας δόθηκαν νομικά και εμπορικά πλήρεις και επαρκείς απαντήσεις επί όλων των αιτιάσεων και προβληματισμών που τέθηκαν από τρίτους.
Η έγκριση αφενός επιτρέπει την ολοκλήρωση (closing) της συναλλαγής, αφετέρου πληροί ένα σημαντικό προαπαιτούμενο για τον μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ και τον διαχωρισμό Εμπορίας και Υποδομών.