Η νέα ενεργειακή πραγματικότητα και η αυξανόμενη πορεία του αριθμού των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, που κυκλοφορούν στο ελληνικό οδικό δίκτυο δημιουργεί την ανάγκη για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, που θα έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετούν τα οχήματα αυτά.
Με το υπ΄ αριθμό 17808/Φ.701.2/30-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης της Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, δόθηκε λύση στο πρόβλημα που υπήρχε από προγενέστερη Διαταγή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων, οι οποίες εξυπηρετούν την ηλεκτροκίνηση.
Με το νέο έγγραφο, ορίζονται τα μέτρα για την πυροπροστασία τους, οδηγώντας στη χορήγηση του απαραίτητου, για τη λειτουργία της εγκατάστασης, πιστοποιητικού πυροπροστασίας με υποχρέωση συμμόρφωσης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων έως την 4η Ιουνίου 2021.
Με την υπ΄ αριθμό 42863/438/2019 (ΦΕΚ 2040/Β΄) ΚΥΑ καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων.  
Μια εγκατάσταση συσκευής φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων δύναται να εγκατασταθεί:
α) σε πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας,  
β) σε χώρους στάσης και στάθμευσης εντός λιμενικής ζώνης και εντός τουριστικών λιμένων,
γ) σε στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων,  
δ) σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων , μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων,  
ε) σε δημόσια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο.,  
στ) σε δημοσίως προσβάσιμους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου,  
ζ) σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων  
η) σε τερματικούς σταθμούς ή σταθμούς μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών.
Οι συσκευές, οι οποίες αποτελούν και το σημείο όπου μπορεί να δημιουργηθεί η διεπαφή, η οποία θα είναι ικανή να φορτίσει τον συσσωρευτή ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος μπορούν να χωριστούν σε δυο βασικές κατηγορίες, των συσκευών κανονικής ισχύος έως 22kW και των συσκευών υψηλής ισχύος άνω των 22kW.
Οι τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληρούν οι συσκευές φόρτισης είναι αυτές που ορίζονται στη 2014/94/ΕΕ οδηγία, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο και να διαθέτουν υποχρεωτικά πιστοποίηση CE. Επίσης, σε κάθε περίπτωση κατά την εγκατάσταση μιας συσκευής θα πρέπει να εφαρμόζεται ο Κανονισμός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων όπως διέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Οι συσκευές φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δύναται να τοποθετηθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένα σημεία με γνώμονα την χωροταξική και οδική ασφάλεια.
Συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει να μην εμποδίζουν την ομαλή κυκλοφοριακή ροή των τροχοφόρων οχημάτων και την ασφαλή κίνηση των πεζών και να μην διαταράσσουν την εύρυθμη και λειτουργική διαρρύθμιση, διαχωρισμό και οριοθέτηση των κυρίων και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Παράλληλα, σε περίπτωση, που η συσκευή δε διαθέτει πιστοποίηση ΑΤΕΧ θα πρέπει να τοποθετείται εκτός εκρηκτικών ζωνών.   
Παράλληλα, στις εγκαταστάσεις των σημείων επαναφόρτισης θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέσα για την ενεργητική τους πυροπροστασία. Με το υπ΄ αριθμό 17808/Φ.701.2/30-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης της Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού σώματος προβλέπονται όλα τα απαραίτητα μέσα, που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία του εξοπλισμού.
Επιπλέον, οι οικείες πυροσβεστικές υπηρεσίες θα εγκρίνουν τις μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας και θα εφοδιάζουν τις επιχειρήσεις με νέο πιστοποιητικό πυροπροστασίας, το οποίο είναι και προαπαιτούμενο δικαιολογητικό για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων.          
Σήμερα, μετά και το τελευταίο έγγραφο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, υπάρχει όλο το νομοθετικό πλαίσιο, που μπορεί να οδηγήσει στο σχεδιασμό και την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, οι οποίοι θα διαθέτουν σημεία επαναφόρτισης με την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Άρθρο της Γλυκερίας Παπαδανιήλ | Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc | Τομέας Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων | Εταιρεία Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ -Σύμβουλοι Μηχανικοί