Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΙΜΑΪΔΑΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π» κατέχει Άδεια Διανομής Θερμικής Ενέργειας για αστική χρήση μέσω τηλεθέρμανσης συνολικής ισχύος διανομής 230MWth, η οποία της χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/1824/18047 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και έπειτα από την υπ’ αριθμ. 223/2009 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ.
Στην χορηγηθείσα Άδεια περιλαμβάνεται επίσης, ως παραγωγική διαδικασία, λεβητοστάσιο αιχμής και εφεδρείας ισχύος 25MWth με κύριο την Δ.Ε.ΤΗ.Π, ενώ προβλέπεται πως η κύρια διαθέσιμη θερμική ενέργεια θα παράγεται με απομάστευση θερμότητας της ηλεκτροπαραγωγικής διαδικασίας στους ΑΗΣ Πτολεμαϊδας (Μονάδα ΙΙΙ), ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και ΑΗΣ Καρδιάς (Μονάδες ΙΙΙ και IV), για τις οποίες αδειοδοτήθηκε η ΔΕΗ Α.Ε. ως παραγωγός θερμικής ενέργειας.
Η Δ.Ε.ΤΗ.Π υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-312855/03.11.2021 Aίτηση Tροποποίησης της Άδειας που της έχει χορηγηθεί, λόγω μείωσης της αδειοδοτούμενης θερμικής ισχύος διανομής από 230MWth σε 175MWth και αύξησης του παραγωγικού της δυναμικού από 25MWth σε 105MWth, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1498/08.12.2000) και σύμφωνα με τον ν. 4001/2011. Η εν λόγω άδεια ισχύει για 25 έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Συγκεκριμένα και λαμβάνοντας υπόψη την παύση λειτουργίας των ΑΗΣ Πτολεμαΐδας (Μονάδα ΙΙΙ), ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και ΑΗΣ Καρδιάς (Μονάδες ΙΙΙ και IV), η Δ.Ε.ΤΗ.Π. αιτείται:
  1. Την επέκταση του δικτύου τηλεθέρμανσης στις Κοινότητες του Δήμου Εορδαίας: Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου και Ανατολικού.
  2. Την προσθήκη της εγκατάστασης δίδυμου αγωγού διατομής DN700 mm για τη διασύνδεση του συστήματος τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας στην Μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, που θα ολοκληρωθεί και θα αδειοδοτηθεί με ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε. ως παραγωγού. Η ετεροχρονισμένη θερμική ισχύς του συστήματος τηλεθέρμανσης μετά την ολοκλήρωση των επεκτάσεων του δικτύου διανομής θα ανέρχεται σε 175MWth.
  3. Την προσθήκη στο δυναμικό παραγωγής θερμικής ενέργειας της Δ.Ε.ΤΗ.Π, των ηλεκτρικών λεβήτων θερμικής ισχύος 80MWth στον χώρο του ΑΗΣ Καρδιάς. Οι ηλεκτρικοί λέβητες θα χρησιμοποιηθούν ως κύρια πηγή θερμικής ενέργειας κατά το μεταβατικό στάδιο από την παύση λειτουργίας του ΑΗΣ Καρδιάς και ως αιχμή/εφεδρεία μετά την ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης του συστήματος τηλεθέρμανσης με τον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας (Μονάδα V).
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις στο [email protected] εντός 15 ημερών, από την δημοσιοποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα άρθρα 6,7 και 16 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.