Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η ΡΑΕτην εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. σχετικά με τον καθορισμό του Ανώτατου Κατωφλίου της μέσης ημερήσιας Τιμής Εκκαθάρισης, για το οποίο εξετάζει η ΕΧΕ Α.Ε. τη δυνατότητα διενέργειας Δεύτερης Δημοπρασίας.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18, παρ. 4 του Ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016), όπως ισχύει:
«4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγορών, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την υποενότητα 4.5.1 «Διαδικασία Δεύτερης Δημοπρασίας στη μη συζευγμένη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας» του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως ισχύει:
«[…] 6. Τα προκαθορισμένα Ανώτατα και Κατώτατα Κατώφλια Τιμής Εκκαθάρισης της μη συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για τα οποία το ΕΧΕ εξετάζει τη δυνατότητα διενέργειας Δεύτερης Δημοπρασίας ορίζονται με Απόφαση ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του ΕΧΕ.»
Με βάση τις ως άνω διατάξεις, η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. (Ι-287726/04.09.20) σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 870/2020 απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 2385/17.06.20) με την οποία καθορίστηκαν τα Ανώτατα και Κατώτατα Κατώφλια Τιμής Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για τα οποία εξετάζει η ΕΧΕ Α.Ε. τη δυνατότητα διενέργειας Δεύτερης Δημοπρασίας, κατά τη μη συζευγμένη και τη συζευγμένη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας. Συγκεκριμένα, προτείνεται ο καθορισμός Ανώτατου Κατωφλίου και στη μέση ημερήσια Τιμή Εκκαθάρισης, για το οποίο θα εξετάζεται από την ΕΧΕ Α.Ε. το εκ νέου άνοιγμα των Τοπικών Βιβλίων Εντολών κατά τη μη συζευγμένη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας.
Η ως άνω τροποποίηση προτείνεται από την ΕΧΕ Α.Ε., καθώς λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα εκτελούμενων δοκιμών, διαπιστώθηκαν ελλείψεις στις ποσότητες Εντολών Αγοράς/Πώλησης στο διαμορφούμενο Βιβλίο Εντολών για τεχνικούς και μη τεχνικούς λόγους με άμεση συνέπεια στη διαμόρφωση του επιπέδου Τιμών Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και προκειμένου η μετάβαση από το υφιστάμενο στο νέο μοντέλο αγοράς να γίνει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.
Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία, ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.
  1.  Εισήγηση ΕΧΕ
  2. Προσδιορισμός Ανώτατων και Κατώτατων Ορίων Τιμής Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, για τα οποία το ΕΧΕ εξετάζει την δυνατότητα διενέργειας Δεύτερης Δημοπρασίας (τελική μορφή)
  3. Προσδιορισμός Ανώτατων και Κατώτατων Ορίων Τιμής Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, για τα οποία το ΕΧΕ εξετάζει την δυνατότητα διενέργειας Δεύτερης Δημοπρασίας (με επισήμανση αλλαγών)