Δημοσιεύθηκε και επίσημα στο ΦΕΚ, η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με το ειδικό πλαίσιο προτεραιότητας των διαφόρων κατηγοριών σταθμών ΑΠΕ, όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεών τους και τη χορήγηση όρων σύνδεσης.
Το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης αναφέρει τα κάτωθι:
Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής
 1. Με την παρούσα:
α) Kαθορίζεται ειδικό πλαίσιο προτεραιότητας για την εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τον Διαχειριστή του Δικτύου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122), του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) και της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α΄ 9), καθώς και του πρώτου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129).
β) Tίθενται όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί σε συγκεκριμένες κατηγορίες σταθμών που λαμβάνουν προτεραιότητα και ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
 1. Ειδικά για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, όπως αυτές διαπιστώνονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, το ειδικό πλαίσιο προτεραιότητας εφαρμόζεται τόσο από τον Διαχειριστή του Δικτύου όσο και από τον Διαχειριστή του Συστήματος.
Άρθρο 2
Ειδικό Πλαίσιο Προτεραιότητας
 1. Οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εξετάζονται από τον Διαχειριστή του Δικτύου ή και τον Διαχειριστή του Συστήματος κατά περίπτωση με βάση την υπαγωγή τους στις παρακάτω ομάδες:
ΟΜΑΔΑ Α: Στην Ομάδα Α κατ΄ επιταγή της παραγράφου 2(ε) του άρθρου 23 του ν. 4346/2019, υπάγονται οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών, οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) ή νομικών προσώπων στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α. βάσει προγραμματικής σύμβασης ή/και σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) ή άλλου είδους δημόσιας σύμβασης ή οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν από φορείς, βάσει προγραμματικής σύμβασης ή/και σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ. ή άλλου είδους δημόσιας σύμβασης.
ΟΜΑΔΑ Β: Στην Ομάδα Β υπάγονται οι παρακάτω κατηγορίες σταθμών:
α) Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν λάβει μη δεσμευτική προσφορά σύνδεσης πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας και υποβάλλουν αίτημα οριστικοποίησης αυτής.
β) Σταθμοί βιομάζας φυσικών ή νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, όπως ισχύει, εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 3 MW, οι οποίοι εγκαθίστανται και πρόκειται να λειτουργήσουν εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του ν. 3874/2010, όπως ισχύει.
γ) Σταθμοί βιοαερίου, με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των 3 ΜW
δ) Καινοτόμα έργα, τα οποία εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα ή φορείς του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων
ε) Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
στ) Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
ζ) Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018.
η) Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί, με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των 500 kW που εγκαθίστανται σε δίκτυα ύδρευσης ή άρδευσης ή αποχέτευσης.
θ) Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση γεωθερμικής ενέργειας.
ΟΜΑΔΑ Γ: Στην Ομάδα Γ υπάγονται οι παρακάτω κατηγορίες σταθμών:
α) Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ή του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.).
β) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται σε κτίρια ή και άλλες δομικές κατασκευές.
γ) Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες όλων των τεχνολογιών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., εξαιρουμένων των αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών
δ) Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί.
ε) Σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α., με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των 3 ΜW.
στ) Σταθμοί βιομάζας, με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των 3 ΜW.
ζ) Σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α. των οποίων η παραγόμενη θερμική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων είτε διατίθεται μέσω του δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων.
η) Σταθμοί από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019.
θ) Αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες, που σύμφωνα με το καταστατικό τους αναφέρεται ρητά ότι δεν διανέμουν στα μέλη τους τα πλεονάσματα της χρήσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 6 του ν. 4513/2018 ή σε Ενεργειακές Κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού ή σε Ενεργειακές Κοινότητες που συμμετέχουν περισσότερα από 60 μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 50 είναι φυσικά πρόσωπα.
ι) Οι σταθμοί αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής τάσης.
ΟΜΑΔΑ Δ: Στην Ομάδα Δ υπάγονται αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες που διανέμουν στα μέλη τους τα πλεονάσματα της χρήσης μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4513/2018.
ΟΜΑΔΑ Ε: Στην Ομάδα Ε υπάγονται οι κατηγορίες σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που δεν υπάγονται στις Ομάδες Α, Β, Γ, Δ.
 1. Οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης για σταθμούς που υπάγονται στην Ομάδα Α, προηγούνται έναντι όλων των αιτήσεων των λοιπών Ομάδων.
Οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης για σταθμούς που υπάγονται στην Ομάδα Β, προηγούνται έναντι όλων των αιτήσεων των Ομάδων Γ, Δ, Ε
Οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης για σταθμούς που υπάγονται στην Ομάδα Γ, εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι των αιτήσεων που υπάγονται στις Ομάδες Δ, Ε, λαμβάνοντας θέση στη σειρά προτεραιότητας που ισχύει, σαν να είχαν υποβληθεί τέσσερις (4) μήνες πριν την πραγματική ημερομηνία υποβολής τους.
Οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης για σταθμούς που υπάγονται στην Ομάδα Δ, εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι των αιτήσεων που υπάγονται στην Ομάδα Ε, λαμβάνοντας θέση στη σειρά προτεραιότητας που ισχύει, σαν να είχαν υποβληθεί ένα (1) μήνα πριν την πραγματική ημερομηνία υποβολής τους.
 1. Μεταξύ των αιτήσεων για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης για σταθμούς της ίδιας Ομάδας, τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.
 2. Στην περίπτωση κατά την οποία ένας σταθμός πληροί τις προϋποθέσεις για να υπαχθεί σε περισσότερες από μία Ομάδες, υπάγεται στην Ομάδα που αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη προτεραιότητα.
 3. Η αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης κατατάσσεται σε Ομάδα λαμβάνοντας υπόψη:
α) Για σταθμούς που απαλλάσσονται πλήρως από περιβαλλοντική αδειοδότηση χωρίς την ανάγκη λήψης βεβαίωσης απαλλαγής (Φ/Β ή Α/Γ επί κτιρίων ή εντός ΒΙΠΕ/ ΒΙΟΠΑ, κ.λπ.), την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
β) Για λοιπούς σταθμούς: 
Ι) Την ημερομηνία υποβολής αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς, εφόσον η αίτηση προς τον αρμόδιο Διαχειριστή συνοδεύεται από ΑΕΠΟ, ΠΠΔ ή βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση ή έχουν παρέλθει είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή σχετικού αιτήματος απαλλαγής στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. 
ΙΙ) Εφόσον η αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς υποβάλλεται χωρίς να συνοδεύεται από ΑΕΠΟ, ΠΠΔ ή βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση και δεν έχoυν παρέλθει είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή σχετικού αιτήματος απαλλαγής στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, την ημερομηνία υποβολής της ΑΕΠΟ, ΠΠΔ ή της βεβαίωσης απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση ή την ημερομηνία ενημέρωσης ότι έχουν παρέλθει είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή σχετικού αιτήματος απαλλαγής στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
 1. Σε περίπτωση διαβίβασης αίτησης από Διαχειριστή σε άλλο Διαχειριστή λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης.
 2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου κατατάσσει τις αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε σειρά προτεραιότητας αυτοτελώς ανά Διεύθυνση Περιφέρειας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3.
 3. Οι εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παρούσας, σύμφωνα την παράγραφο 1 του άρθρου 8β του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν.4643/2019 και ισχύει.
Άρθρο 3
Όροι και Προϋποθέσεις
 1. Ο αρμόδιος Διαχειριστής χορηγεί προσφορά σύνδεσης σε σταθμό που υπάγεται σε κάποια από τις Ομάδες Β, Γ, Δ και ειδικά για περιπτώσεις σταθμών που συνδέονται στη Μέση Τάση, υπό την προϋπόθεση ότι η συμβολή του σταθμού στο βραχυκύκλωμα στην έξοδο του σταθμού δεν υπερβαίνει το πενταπλάσιο της ονομαστικής ισχύος του σταθμού. Σε περίπτωση υπέρβασης, ο εν λόγω σταθμός υπάγεται στην Ομάδα Ε.
 2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να χορηγεί οριστική προσφορά σύνδεσης σε σταθμό μικρότερης προτεραιότητας συγχρόνως με σταθμό μεγαλύτερης προτεραιότητας, εφόσον η σύνδεση του σταθμού μικρότερης προτεραιότητας προβλέπεται να γίνει είτε α) σε Υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ (νέο ή υφιστάμενο) ο οποίος δεν εξυπηρετεί γραμμές (και φορτία) διανομής του τοπικού δικτύου είτε β) σε Ιδιωτικό Υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ (νέο ή υφιστάμενο) κατά την έννοια της αριθμ. 787/2010 απόφασης ΡΑΕ είτε γ) σε νέο υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ του ΕΔΔΗΕ κατά την κατά την έννοια της αριθμ. 787/2010 απόφασης της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3.1. της απόφασης αυτής.
 3. Στα κορεσμένα δίκτυα, όπου υφίσταται αδιάθετο περιθώριο διείσδυσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ή τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.4546/2018, οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης κατατάσσονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, σε ειδικό κατάλογο προτεραιότητας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος, τηρώντας τις διατάξεις τις παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, για το εκάστοτε κορεσμένο δίκτυο και εξετάζονται παράλληλα από την εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση Περιφέρειας με τις λοιπές αιτήσεις αρμοδιότητάς της, οι οποίες έχουν καταταχθεί σε σειρά προτεραιότητας κατά το άρθρο 2 του παρόντος και δεν ανήκουν σε κορεσμένο δίκτυο
 4. Στις περιπτώσεις σταθμών ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, που εγκαθίστανται σε περιοχές που η σύνδεσή τους προβλέπεται να γίνει σε δίκτυα που τροφοδοτούνται από Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ που είναι εγκατεστημένοι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στον Δήμο Μεγαλόπολης, οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης κατατάσσονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, σε ειδικό κατάλογο προτεραιότητας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της παρούσας, τηρώντας διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας, για τις περιπτώσεις αυτές και εξετάζονται παράλληλα από την εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση Περιφέρειας με τις λοιπές αιτήσεις αρμοδιότητάς της, οι οποίες έχουν καταταχθεί σε σειρά προτεραιότητας κατά το άρθρο 2 της παρούσας και δεν ανήκουν στις περιπτώσεις αυτές.
 5. Σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης λόγω επαύξησης ισχύος σταθμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που λειτουργεί ή έχει αποδεχθεί οριστική προσφορά σύνδεσης, η αίτηση για την πρόσθετη ισχύ εξετάζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, κατά περίπτωση με βάση την υπαγωγή του σταθμού στις Ομάδες της παραγράφου 1 του άρθρου 2, σύμφωνα με την αιτούμενη πρόσθετη ισχύ.
 6. Σε περίπτωση που κατά την εξέταση αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, προκύψει αδυναμία σύνδεσης του σταθμού στο Δίκτυο, ο αρμόδιος Διαχειριστής διατηρεί την αίτηση σε εκκρεμότητα για ένα έτος, εφόσον λάβει σχετικό αίτημα από τον αρχικώς αιτούντα εντός ενός (1) μηνός από την γνωστοποίηση της αδυναμίας σύνδεσης ή έχει ήδη λάβει σχετικό αίτημα και εφόσον διατηρείται σε ισχύ η άδεια παραγωγής, όπου απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις.
Στις περιπτώσεις αυτές, ο αρμόδιος Διαχειριστής χορηγεί την οριστική προσφορά σύνδεσης, όταν καταστεί δυνατή η σύνδεση του σταθμού, με βάση την προτεραιότητα της αρχικής αίτησης.
 1. Αίτηση τροποποίησης της αρχικής αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, συνιστά νέα αίτηση και κατατάσσεται εκ νέου βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας, σε περίπτωση που αφορά:
α) Μεταβολής του αιτούντος φορέα, η οποία δεν συνοδεύεται από απόφαση έγκρισης μεταβίβασης άδειας παραγωγής κατά τις κείμενες διατάξεις ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
β) Επαύξηση της ισχύος του σταθμού.
γ) Μεταφορά της θέσης εγκατάστασης του σταθμού, με την επιφύλαξη ειδικότερων κείμενων διατάξεων.
δ) Αλλαγή της τεχνολογίας του σταθμού.
 1. Μεταβολή του τύπου ή/και του κατασκευαστή του εξοπλισμού, μετά την έκδοση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, εφόσον τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά επιβαρύνουν περισσότερο το δίκτυο, συγκρινόμενα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά με βάση τα οποία είχε χορηγηθεί αρχικά η προσφορά σύνδεσης, συνιστά νέα αίτηση και κατατάσσεται εκ νέου βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας.
Άρθρο 4
Δημοσιοποίηση Καταλόγων
 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 κατωτέρω, ο Διαχειριστής του Δικτύου δημοσιοποιεί ανά δύο (2) μήνες καταλόγους αιτήσεων, σημειώνοντας την Ομάδα προτεραιότητας στην οποία υπάγεται το κάθε αίτημα και τη σειρά προτεραιότητας, όπως διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρούσας. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν κατά το δυνατόν τον Υποσταθμό σύνδεσης ΥΤ/ΜΤ, τους Μετασχηματιστές σύνδεσης και τη γραμμή σύνδεσης. Ομοίως, ανά δύο μήνες, δημοσιοποιεί στοιχεία των αιτήσεων που έχουν λάβει προσφορές σύνδεσης ή αδυναμία σύνδεσης.
 2. Για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, ο Διαχειριστής του Δικτύου και ο Διαχειριστής του Συστήματος, συντάσσουν ενιαίο κατάλογο σειράς προτεραιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας τον οποίο δημοσιεύουν ανά δύο (2) μήνες.
 3. Ο αρμόδιος Διαχειριστής, εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, δημοσιοποιεί καταλόγους αιτήσεων, σημειώνοντας την Ομάδα προτεραιότητας στην οποία υπάγεται το κάθε αίτημα και τη σειρά προτεραιότητας, όπως διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρούσας, αποτυπώνοντας την κατάσταση των εκκρεμών αιτήσεων κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας.

Δείτε το επίσημο ΦΕΚ της απόφασης εδώ