Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση που συνυπέγραψαν η Υφυπουργός Οικονομικών, κα Παπανάτσιου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταθάκης και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κόκκαλης, με θέμα “Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 32η του ν. 3468/2006”.
Στην απόφαση αναφέρονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Σκοπός και αρμόδια αρχή
 1. Με την παρούσα απόφαση και για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 32ζ του ν. 3468/2006, καθορίζεται η διαδικασία και οι απαιτήσεις πιστοποίησης των οικονομικών φορέων και επαλήθευσης των πληροφοριών που υποβάλλουν σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά του ίδιου άρθρου, η διαδικασία και το είδος των πληροφοριών που διακινούνται μεταξύ των οικονομικών φορέων, η διαδικασία υποβολής και το είδος των πληροφοριών που υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 32η του ίδιου νόμου.
Επίσης, με την παρούσα γίνονται αποδεκτά εθελοντικά εθνικά ή διεθνή συστήματα, τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, καθώς και πρότυπα αειφορίας και διαδικασίες επαλήθευσης και πιστοποίησης των οικονομικών φορέων εγκεκριμένες από άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο σχετικό θέμα.
 1. Αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των απαιτήσεων της παρούσας είναι η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 2
Ορισμοί
 1. Για τους σκοπούς της παρούσας εφαρμόζονται οι ορισμοί του άρθρου 2 του ν. 3468/2006.
 2. Για τους σκοπούς της παρούσας εφαρμόζονται, επιπλέον, οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) Χαρακτηριστικά αειφορίας: το σύνολο των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν το βιοκαύσιμο ή βιορευστό σε σχέση με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας, ιδίως στοιχεία που αποδεικνύουν την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας, αριθμητικό στοιχείο για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, περιγραφή και τόπος προέλευσης πρώτων υλών.
β) Αποστολή: η φυσική ποσότητα πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, βιοκαυσίμων ή βιορευστών, αυτούσιων ή σε μείγμα, που διατίθεται από έναν οικονομικό φορέα στον επόμενο οικονομικό φορέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.
γ) Παρτίδα βιοκαυσίμου ή βιορευστού: κάθε ποσότητα βιοκαυσίμου ή βιορευστού με κοινά χαρακτηριστικά αειφορίας. Μια παρτίδα ενδέχεται να διαμοιράζεται μεταξύ διαφορετικών αποστολών ενώ μια αποστολή βιοκαυσίμου ή βιορευστού ενδέχεται να περιλαμβάνει περισσότερες από μια παρτίδες.
δ) Φορέας πιστοποίησης: ο φορέας που χορηγεί πιστοποιητικό τήρησης κριτηρίων αειφορίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις προτύπου εθελοντικού συστήματος για το οποίο έχει ληφθεί απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σύμφωνα με τους όρους διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας που έχει συναφθεί από την Ένωση, κατά το άρθρο 18 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2009/28/ ΕΚ ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις προτύπου αειφορίας εθνικού συστήματος εγκεκριμένου από άλλο κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε) Εισαγωγή: η εισαγωγή καυσίμων στην ελληνική επικράτεια από τρίτες χώρες, καθώς και η παραλαβή από κράτη-μέλη της Ε.Ε.
στ) Εφοδιαστική αλυσίδα: η αλληλουχία των σταδίων παραγωγής, εισαγωγής και διάθεσης στην τελική κατανάλωση βιοκαυσίμων και βιορευστών, αυτούσιων ή σε μείγμα. Τα στάδια αφορούν τις πρώτες ύλες, τα ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα καθώς και τα μείγματα βιοκαυσίμων και βιορευστών με συμβατά καύσιμα. Η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει τους οικονομικούς φορείς που εμπλέκονται στα στάδια αυτά όπως αγρότες, συλλογείς αποβλήτων/υπολειμμάτων, μεταποιητές/παραγωγούς ενδιάμεσων προϊόντων, παραγωγούς βιοκαυσίμων και βιορευστών, οικονομικούς φορείς που πραγματοποιούν ανάμειξη βιοκαυσίμων και βιορευστών με συμβατά καύσιμα, οικονομικούς φορείς που εισάγουν βιοκαύσιμα και βιορευστά, οικονομικούς φορείς που διαθέτουν βιοκαύσιμα και βιορευστά, αυτούσια ή σε μείγμα, στην τελική κατανάλωση στην εγχώρια αγορά.
Άρθρο 3
Απόδειξη τήρησης των κριτηρίων αειφορίας
 1. Τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 32ζ του ν. 3468/2006, είναι αυτά που λαμβάνονται υπόψη:
α) για την αξιολόγηση της τήρησης των απαιτήσεων ως προς τους εθνικούς στόχους, σύμφωνα και με το άρθρο 1 του ν. 3468/2006,
β) για την αξιολόγηση της τήρησης των υποχρεώσεων που αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ιδίως των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το άρθρο 15Α του ν. 3054/2002,
γ) για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική υποστήριξη για την κατανάλωση βιοκαυσίμων και βιορευστών, ιδίως στην περίπτωση που καθορίζονται εγγυημένες τιμές πώλησης για την παραγωγή ενέργειας από βιορευστά σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3468/2006.
 1. Προκειμένου τα βιοκαύσιμα και βιορευστά της παρ. 1 να ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της ίδιας παραγράφου, οι οικονομικοί φορείς που εμπλέκονται σε ένα ή περισσότερα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας οφείλουν να αποδεικνύουν την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας. Τελευταίος οικονομικός φορέας της εφοδιαστικής αλυσίδας που οφείλει να αποδεικνύει την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και βιορευστά της περίπτωσης β της παρ. 1 είναι ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 6.
Τελευταίος οικονομικός φορέας της εφοδιαστικής αλυσίδας που οφείλει να αποδεικνύει την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και βιορευστά της περίπτωσης γ της παρ. 1 είναι ο φορέας που διαθέτει βιοκαύσιμα και βιορευστά στον καταναλωτή.
 1. Οι οικονομικοί φορείς παρέχουν την απόδειξη ότι τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά πληρούν τα κριτήρια αειφορίας των παραγράφων 2-5 του άρθρου 32ζ του ν. 3468/2006, με τους ακόλουθους τρόπους:
α) χρησιμοποιώντας πρότυπο εθελοντικού συστήματος για το οποίο έχει ληφθεί απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ ή
β) σύμφωνα με τους όρους διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας που έχει συναφθεί από την Ένωση και για την οποία έχει ληφθεί απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ ή
γ) χρησιμοποιώντας πρότυπο αειφορίας εθνικού συστήματος εγκεκριμένο από άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 1. Οι οικονομικοί φορείς της παρ. 2 οφείλουν να κατέχουν πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας του άρθρου 4.
Άρθρο 4
Πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας
 1. Το πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας χορηγείται από φορείς πιστοποίησης στους οικονομικούς φορείς που παρέχουν την απόδειξη τήρησης των κριτηρίων αειφορίας, με τους τρόπους που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 3.
Οι απαιτήσεις για τους φορείς πιστοποίησης που χορηγούν πιστοποιητικά τήρησης των κριτηρίων αειφορίας καθορίζονται από τα εθελοντικά συστήματα, τις διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή το εθνικό σύστημα άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε., κατά περίπτωση, της παρ. 3 του άρθρου 3.
 1. Το πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την επωνυμία του φορέα πιστοποίησης που χορηγεί το πιστοποιητικό,
β) την ονομασία του συστήματος απόδειξης τήρησης κριτηρίων αειφορίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3,
γ) την επωνυμία του οικονομικού φορέα, στον οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό,
δ) το/τα στάδιο/α που καλύπτονται από το πιστοποιητικό (ενδεικτικά αναφέρονται: παραγωγή βιομάζας, παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων, παραγωγή τελικών προϊόντων, ανάμιξη με συμβατά καύσιμα, διάθεση στην τελική κατανάλωση),
ε) τις πρώτες ύλες που καλύπτονται από το πιστοποιητικό (αφορά τους οικονομικούς φορείς που εμπλέκονται στα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας μέχρι και την παραγωγή βιοκαυσίμου ή βιορευστού),
στ) την ημερομηνία έκδοσης,
ζ) τη διάρκεια ισχύος.
 1. Οι οικονομικοί φορείς που κατέχουν πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας υποβάλουν στην αρμόδια αρχή, αντίγραφο του πιστοποιητικού ή στοιχεία με τα οποία η αρμόδια αρχή μπορεί να έχει διαδικτυακή πρόσβαση σε αυτό (δικτυακός τόπος, αριθμός μητρώου, κ.λπ.). Εάν το πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας έχει εκδοθεί σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής ή της αγγλικής, υποβάλεται επίσημη ελληνική μετάφρασή του. Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας, ο οικονομικός φορέας ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής ισχύος του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας, ο οικονομικός φορέας ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή για τους λόγους της ανάκλησης ή της αναστολής ισχύος.
 2. Η αρμόδια αρχή τηρεί μητρώο πιστοποιητικών τήρησης των κριτηρίων αειφορίας.
Άρθρο 5
Βεβαίωση συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας
 1. Οι οικονομικοί φορείς της παρ. 2 του άρθρου 3, συνοδεύουν κάθε αποστολή πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, βιοκαυσίμων ή βιορευστών, αυτούσιων ή σε μείγμα με συμβατά καύσιμα, που πληροί τα κριτήρια αειφορίας, μερικώς ή στο σύνολό της, με βεβαίωση συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας.
Η βεβαίωση παραδίδεται στον επόμενο οικονομικό φορέα της εφοδιαστικής αλυσίδας έως και τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 6 ή, ειδικά στην περίπτωση που χορηγείται χρηματοδοτική υποστήριξη για την κατανάλωση βιοκαυσίμων και βιορευστών, έως και τον καταναλωτή.
Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συναλλασσόμενων φορέων (πωλητή και αγοραστή), είναι δυνατή η έκδοση μίας ή περισσοτέρων βεβαιώσεων που να περιλαμβάνουν το σύνολο των στοιχείων για τις αποστολές που έχουν πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα έως ενός ημερολογιακού μήνα.
 1. Η βεβαίωση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Διακριτό αριθμό.
β) Ημερομηνία έκδοσης.
γ) Επωνυμία του πωλητή.
δ) Επωνυμία του αγοραστή.
ε) Την ονομασία του συστήματος απόδειξης τήρησης κριτηρίων αειφορίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3, του πωλητή.
στ) Είδος προϊόντος που παραδίδεται με την αποστολή (είδος πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, βιοκαυσίμων ή βιορευστού).
ζ) Ποσότητα αειφόρων πρώτων υλών ή αειφόρων ενδιάμεσων προϊόντων ή αειφόρου βιοκαυσίμου ή βιορευστού ανά πρώτη ύλη ή ανά παρτίδα, εκφρασμένη σε μετρικούς τόνους.
η) Χώρα καλλιέργειας ή προέλευσης των πρώτων υλών (η χώρα προέλευσης αφορά την περίπτωση που τα βιοκαύσιμα ή τα βιορευστά προέρχονται από πρώτες ύλες του Παραρτήματος 6 του ν. 3468/2006 και από πρώτες ύλες που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα 6 του ν. 3468/2006 και έχουν προσδιοριστεί ως απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες κυτταρινούχες και λιγνοκυτταρινούχες ύλες).
θ) Υπολογισμό εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με το άρθρο 32θ του ν. 3468/2006:
i) δήλωση για τον τρόπο υπολογισμού των τιμών:
«Χρήση προκαθορισμένων τιμών» ή «Χρήση πραγματικών τιμών» ή «Χρήση συνδυασμού πραγματικών και αναλυτικών προκαθορισμένων τιμών»,
ii) εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε g CO2eq/MJ όταν η αποστολή αφορά βιοκαύσιμα ή βιορευστά, αυτούσια ή σε μείγμα με συμβατά καύσιμα, και σε g CO2eq/ τόνο όταν η αποστολή αφορά πρώτες ύλες ή ενδιάμεσα προϊόντα.
Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οικείου συστήματος που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 3.
Στο Παράρτημα I παρατίθεται ενδεικτικό υπόδειγμα βεβαίωσης.
 1. Οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στα στάδια καλλιέργειας της βιομάζας ή δημιουργίας αποβλήτων και υπολειμμάτων επιτρέπεται να παραλείπουν μέρος των πληροφοριών της παρ. 2 στις βεβαιώσεις που χορηγούν, εφόσον αυτό προβλέπεται από τα συστήματα του άρθρου 3 παρ. 3 στα οποία συμμετέχουν.
 2. Ο οικονομικός φορέας είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που υποβάλλει μόνο για τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στα οποία εμπλέκεται, και δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που προκύπτουν από βεβαιώσεις οικονομικών φορέων προηγούμενων σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 3. Οι πληροφορίες διακινούνται εμπιστευτικά μεταξύ των οικονομικών φορέων της εφοδιαστικής αλυσίδας και δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη που δεν εμπλέκονται στις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση.
 4. Η ανάκληση του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή η λήξη της ισχύος του, συνεπάγεται την άμεση απαγόρευση χορήγησης βεβαιώσεων συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας από τον οικονομικό φορέα.
Άρθρο 6
Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας και φορείς υποβολής στοιχείων αειφορίας
 1. Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 7 είναι οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν καύσιμα στα οποία έχει τεθεί υποχρέωση ανάμιξης με βιοκαύσιμα ή βιορευστά, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. β του άρθρου 3, και ειδικότερα:
α) οι κάτοχοι άδειας διύλισης του άρθρου 5 του ν. 3054/2002 για τις ποσότητες αειφόρων βιοκαυσίμων ή βιορευστών, σε μείγμα με συμβατά καύσιμα που διέθεσαν σε κάτοχους άδειας λιανικής εμπορίας των υποπεριπτώσεων α, β και γ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002, σε τελικούς καταναλωτές της υποπερίπτωσης α της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και σε προμηθευτικούς συνεταιρισμούς και κοινοπραξίες της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων αειφόρων βιοκαυσίμων ή βιορευστών για τις οποίες δεν έχει τεθεί υποχρέωση ανάμιξης σύμφωνα με την παρ. 1 περ. β του άρθρου 3,
β) οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Α΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 για τις ποσότητες βιοκαυσίμων ή βιορευστών, σε μείγμα με συμβατά καύσιμα, που εκτελώνισαν και διέθεσαν σε κάτοχους άδειας λιανικής εμπορίας των υποπεριπτώσεων α και γ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002, σε τελικούς καταναλωτές των υποπεριπτώσεων α και β της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και σε άλλους κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Α΄, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων αειφόρων βιοκαυσίμων ή βιορευστών για τις οποίες δεν έχει τεθεί υποχρέωση ανάμιξης σύμφωνα με την παρ. 1 περ. β του άρθρου 3.
 1. Επιπλέον, υπόχρεοι υποβολής δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 7 είναι οι κάτωθι οικονομικοί φορείς, εφόσον τεθεί υποχρέωση ανάμιξης με βιοκαύσιμα ή βιορευστά στα καύσιμα που διαθέτουν, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. β του άρθρου 3, και ειδικότερα:
α) οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Β1΄ και Β2΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 για τις ποσότητες αειφόρων βιοκαυσίμων, σε μείγμα με συμβατά καύσιμα που διέθεσαν σε τελικούς καταναλωτές των υποπεριπτώσεων α και β της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων αειφόρων βιοκαυσίμων για τις οποίες δεν έχει τεθεί υποχρέωση ανάμιξης σύμφωνα με την παρ. 1 περ. β του άρθρου 3,
β) οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 για τις ποσότητες αειφόρων βιοκαυσίμων ή βιορευστών, σε μείγμα με συμβατά καύσιμα που εκτελώνισαν και διέθεσαν σε κάτοχους άδειας λιανικής εμπορίας της υποπερίπτωσης β της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002, σε τελικούς καταναλωτές των υποπεριπτώσεων α και β της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και σε άλλους κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Γ΄, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων αειφόρων βιοκαυσίμων ή βιορευστών για τις οποίες δεν έχει τεθεί υποχρέωση ανάμιξης σύμφωνα με την παρ. 1 περ. β του άρθρου 3.
 1. Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Β1΄, Β2΄ και Γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002, εφόσον δεν έχει τεθεί υποχρέωση ανάμιξης με βιοκαύσιμα ή βιορευστά στα καύσιμα που διαθέτουν, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. β του άρθρου 3, στην περίπτωση που διέθεσαν αειφόρα βιοκαύσιμα ή βιορευστά σε τελικούς καταναλωτές των υποπεριπτώσεων α και β της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002, υποβάλλουν, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, στοιχεία για τα χαρακτηριστικά αειφορίας των εν λόγω ποσοτήτων.
  Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων του άρθρου 5Α του ν. 3054/2002 στην περίπτωση που διέθεσαν σε τελικούς καταναλωτές της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 αειφόρα βιοκαύσιμα ή βιορευστά, υποβάλλουν, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, στοιχεία για τα χαρακτηριστικά αειφορίας των εν λόγω ποσοτήτων.
Άρθρο 7
Δήλωση χαρακτηριστικών αειφορίας
 1. Το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους, οι υπόχρεοι του άρθρου 6 υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή δήλωση χαρακτηριστικών αειφορίας. Η δήλωση αφορά το σύνολο των βιοκαυσίμων ή βιορευστών, αυτούσια ή σε μείγμα με συμβατά καύσιμα, που πληρούν τα κριτήρια αειφορίας, τα οποία διέθεσαν, σύμφωνα με το άρθρο 6, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
 2. Η δήλωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Επωνυμία του υπόχρεου.
β) Έτος αναφοράς.
γ) Ονομασία του συστήματος απόδειξης τήρησης κριτηρίων αειφορίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του υπόχρεου.
δ) Είδος του βιοκαυσίμου ή βιορευστού.
ε) Συνολική ποσότητα, εκφρασμένη σε μετρικούς τόνους, του βιοκαυσίμου ή βιορευστού, ανά παρτίδα.
στ) Χώρα καλλιέργειας ή προέλευσης των πρώτων υλών (η χώρα προέλευσης αφορά την περίπτωση που τα βιοκαύσιμα ή τα βιορευστά προέρχονται από πρώτες ύλες του Παραρτήματος 6 του ν. 3468/2006 και από πρώτες ύλες που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα 6 του ν. 3468/2006 και έχουν προσδιοριστεί ως απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες κυτταρινούχες και λιγνοκυτταρινούχες ύλες).
ζ) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε g CO2eq/ MJ κύκλου ζωής των βιοκαυσίμων και βιορευστών ανά παρτίδα.
Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οικείου συστήματος που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 3.
η) Χρήση (μεταφορές, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή θερμικής ενέργειας ή συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας).
θ) Υπολογισμός καθαρής εξοικονόμησης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε g CO2eq/MJ κύκλου ζωής των βιοκαυσίμων και βιορευστών ανά παρτίδα και ανά χρήση (μεταφορές, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή θερμικής ενέργειας ή συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας), σύμφωνα με το σημείο 19 του μέρους Γ του Παραρτήματος 4 του ν. 3468/2006.
 1. Στην περίπτωση βιοκαυσίμων ή βιορευστών, σε μείγμα με συμβατά καύσιμα που εκτελωνίζουν οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Α΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 και οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 και διαθέτουν σε άλλους κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Α΄ και σε άλλους κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Γ΄, αντίστοιχα, οι εν λόγω υπόχρεοι υποβολής δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 6, δύνανται να παραλείπουν τα στοιχεία (η) και (θ) της παρ. 2.
 2. Τα στοιχεία των δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας επαληθεύονται πριν την υποβολή της δήλωσης από φορείς επαλήθευσης, οι οποίοι οφείλουν να είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις των ακόλουθων προτύπων: i) κατά το πρότυπο ISO 14065 το οποίο ορίζει απαιτήσεις για τους φορείς επικύρωσης και επαλήθευσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προς χρήση στη διαπίστευση ή σε άλλες μορφές αναγνώρισης, ή ii) κατά το πρότυπο ISO 17065 το οποίο ορίζει απαιτήσεις για τους φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών.
 3. Πριν την έναρξη υποβολής δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας, οι υπόχρεοι δύνανται να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας για τον ορισμό υπεύθυνου υποβολής δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΙΙ.
 4. Τα στοιχεία των δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας υποβάλλονται:
α) σε έντυπη μορφή που περιλαμβάνει τον πίνακα της περ. β και το πόρισμα επαλήθευσης του φορέα επαλήθευσης, συνοδεία διαβιβαστικής επιστολής υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης ή τον υπεύθυνο υποβολής δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας. Το πόρισμα επαλήθευσης, περιλαμβάνει πληροφορίες για τους ελέγχους που διενήργησε στον υπόχρεο υποβολής δήλωσης, την ορθότητα των πληροφοριών που υπέβαλε ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης, τυχόν μη συμμορφώσεις και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν και
β) με τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου τύπου λογιστικών φύλλων σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙI, το οποίο αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα στοιχεία υποβάλλονται σε ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 1. Ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που υποβάλλει μόνο για τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στα οποία εμπλέκεται, και δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που προκύπτουν από βεβαιώσεις οικονομικών φορέων προηγούμενων σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 2. Ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης οφείλει να κατέχει πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα που διέθεσε τα βιοκαύσιμα ή βιορευστά που περιλαμβάνει στη δήλωση χαρακτηριστικών αειφορίας.
Άρθρο 8
Έλεγχος του κριτηρίου της παρ. 6 του άρθρου 32ζ του ν. 3468/2006
 1. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) αποστέλλει στην αρμόδια αρχή, έως και την 31η Μαΐου κάθε έτους, τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργεί για την επαλήθευση της τήρησης του κριτηρίου της παρ. 6 του άρθρου 32ζ του ν. 3468/2006, σχετικά με τους παραγωγούς που παρέδωσαν τις γεωργικές πρώτες ύλες που καλλιεργήθηκαν εντός του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων ή βιορευστών.
 2. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αποστέλλει αναλυτικά στοιχεία γεωργικών πρώτων υλών για τις οποίες δεν επαληθεύτηκε η τήρηση του κριτηρίου της της παρ. 6 του άρθρου 32ζ του ν. 3468/2006, ιδίως πληροφορίες για τον παραγωγό, το είδος της καλλιέργειας, την περιοχή καλλιέργειας, την ποσότητα των παραγόμενων γεωργικών πρώτων υλών και τον παραλήπτη αυτών.
Άρθρο 9
Γενικές διατάξεις
 1. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να διατηρούν για πέντε (5) έτη αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την απόδειξη των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών, ιδίως για τις πληροφορίες που υποβάλλουν σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7, οι οποίες διατίθενται για έλεγχο, εφόσον αυτό ζητηθεί από την αρμόδια αρχή.
 2. Oι οικονομικοί φορείς και οι φορείς πιστοποίησης και επαλήθευσης οφείλουν να αποστέλλουν συμπληρωματικά στοιχεία, εφόσον τους ζητούνται από την αρμόδια αρχή.
 3. Η επιβολή προστίμου για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καθορίζεται με απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 32η του ν. 3468/2006.
Άρθρο 10
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα I, II και III.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος – Μεταβατικές διατάξεις
 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Δεν απαιτείται επανυποβολή πιστοποιητικών τήρησης κριτηρίων αειφορίας του άρθρου 4 και δηλώσεις για τον ορισμό υπεύθυνου υποβολής δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 7, τα οποία έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 8, αντίστοιχα, της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 175700 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών» (ΦΕΚ Β΄ 1212/2016), εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν.
 3. Τα πιστοποιητικά τήρησης των κριτηρίων αειφορίας που υποβάλλονται στο πλαίσιο της απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15266/388 «Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2019 ποσότητας 140.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002» του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄709/2019), σύμφωνα με το άρθρο 3 της Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 253) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αξιολογούνται βάσει της απόφασης 175700/14.4.2016 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών» των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1212).
Άρθρο 12
Δημοσίευση
Η απόφαση αυτή αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, εδώ