Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), η απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ), η οποία καθορίζει τη διαδικασία αναδρομικής εκκαθάρισης χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).
Σύμφωνα με το επίσημο κείμενο της παρούσας απόφασης, καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης των χρεώσεων του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (εφεξής ΕΤΜΕΑΡ) από 1.1.2019 έως το χρονικό σημείο εφαρμογής της υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917/31.8.2019 Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων ανά κατηγορία καταναλωτών» (Β΄ 3373) (εφεξής 1 η Απόφαση), για τις κατηγορίες των καταναλωτών Οικιακής Χρήσης Χαμηλής Τάσης (εφεξής ΧΤ) και των καταναλωτών Λοιπών Χρήσεων XT, καθώς και η διαδικασία εκκαθάρισης των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ των λοιπών κατηγοριών καταναλωτών, που είναι δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και των κατηγοριών καταναλωτών, που δεν θα καταστούν δικαιούχοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ως άνω απόφασης. 

Δείτε το επίσημο κείμενο της απόφασης εδώ