Στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με την οποία εγκρίνεται το πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) 2021-2025.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 ανέρχεται σε 129,2 εκατομμύρια ευρώ.
Το κόστος αυτό περιλαμβάνει τις επενδύσεις σε έργα ενίσχυσης/αναβάθμισης δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης και έργα ανάπτυξης δικτύου χαμηλής πίεσης, νέες συνδέσεις, αντικατάσταση μετρητών λόγω παλαιότητας και λοιπές πρόσθετες επενδύσεις (λοιπά πάγια και μηχανήματα).
Ειδικότερα, οι επενδύσεις ενίσχυσης αναβάθμισης δικτύου μέσης/χαμηλής πίεσης ανέρχονται σε 13,7 εκατ. ευρώ και οι επενδύσεις για την ανάπτυξη του δικτύου χαμηλής πίεσης σε 44,7 εκατ. ευρώ.
Επιπρόσθετα αυτών προβλέπονται επενδύσεις παρόχων και μετρητών 62,1 εκατ. ευρώ, αντικατάσταση μετρητών λόγω παλαιότητας ύψους 2,9 εκατ. ευρώ και λοιπών παγίων και μηχανημάτων σε 6 εκατ. ευρώ.