Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Φεβρουάριο 2020, υπολογίσθηκε ως εξής:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΑ (€/MWh)
ΑΙΟΛΙΚΑ
46,52
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
45,83
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
49,20
ΒΙΟΜΑΖΑ
50,29
ΣΗΘΥΑ
50,29