Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Βουλγαρίας (ΝΕΚ), εξέδωσε πρόσκληση προς στρατηγικούς επενδυτές για το έργο κατασκευής του πυρηνικού σταθμού «Μπέλενε», σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας της χώρας.
Οι δυνητικοί επενδυτές μπορούν να εκφράσουν ενδιαφέρον για την απόκτηση μειοψηφικού πακέτου συμμετοχής στη μελλοντική εταιρεία του έργου ή και την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που θα παραχθεί από τον σταθμό.
Η Βουλγαρία θα συμβάλει στην εταιρεία του έργου, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του σταθμού, με μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία, που περιλαμβάνουν το χώρο, την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό του σταθμού, άδειες και άλλα σχετικά έγγραφα. Η διαδικασία προβλέπει μία σειρά όρων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Βουλγαρίας.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν εντός 90 ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προθεσμία για τη λήξη της διαδικασίας είναι δώδεκα μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής της.