Σε καθεστώς δημοπράτησης και με εκτιμώμενη αξία 7,66 εκατ. ευρώ (ποσό με Φ.Π.Α), τέθηκε το μεγάλο αποχετευτικό έργο των οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας, Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, του διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου,  το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από το Ταμείο Συνοχής / Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου ενώ αντικείμενο του έργου είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος αποχέτευσης των οικιακών λυμάτων των οικισμών Πεντάλοφο και Νεοχωρούδα. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05/04/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ, ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 16/04/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πεντακόσιες σαράντα (540) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Θα κατασκευαστεί δίκτυο κατάλληλα διαστασιολογημένων αγωγών, βαρυτικών και καταθλιπτικών, για τη συλλογή και μεταφορά των παραγόμενων λυμάτων των ανωτέρω οικισμών, με τελικό προορισμό την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων – Βοθρολυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.), η οποία εντοπίζεται στην περιοχή της Σίνδου, δίπλα στο Γαλλικό ποταμό.
Οι βαρυτικοί αγωγοί θα κατασκευαστούν από PVC (χλωριούχο πολυβινύλιο), ενώ για την κατασκευή των καταθλιπτικών αγωγών προτείνεται η χρήση αγωγών από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE-HD 3ης  γενιάς) 10atm.
λύματα των οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας θα συγκεντρώνονται, μέσω των εσωτερικών δικτύων συλλογής, σε δύο αντλιοστάσια (ΑΝΤ.3 και ΑΝΤ.4), και θα μεταφέρονται μέσω εξωτερικού δικτύου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων – Βοθρολυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.).
Σε κάθε οικισμό σχεδιάζεται εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο για μεν τον οικισμό Πενταλόφου θα αποχετεύει έκταση ίση με 68,90 εκτάρια, για δε τον οικισμό Νεοχωρούδας η αποχετευόμενη έκταση ισούται με 67,90 εκτάρια. 
Το συνολικό μήκος των εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων ισούται με 10.409 m στον οικισμό Πενταλόφου και 10.700 m στον οικισμό Νεοχωρούδας. Σημειώνεται ότι στον οικισμό Πενταλόφου το μήκος των αγωγών αφορά σε 2.094 m αγωγούς διαμέτρου Φ250, PVC και 8.315 m αγωγούς διαμέτρου Φ200, PVC. Στον οικισμό Νεοχωρούδας, το συνολικό μήκος των δικτύων αφορά σε αγωγούς διαμέτρου Φ200, PVC.
Τα λύματα του οικισμού Πενταλόφου, οδηγούνται μέσω του βαρυτικού αγωγού Π – Κ διαμέτρου Φ250, PVC, παροχής 10,34 λτ/δλ και μήκους 1.071μ στο ανλτιοστάσιο ΑΝΤ.3. Από εκεί και μέσω του καταθλιπτικού αγωγού Κ – Λ, παροχής 37,70 λτ/δλ, διαμέτρου Φ250, PVC και μήκους 1.796 μ., οδεύουν προς το αντλιοστάσιο ΑΝΤ.4. Στο ίδιο αντλιοστάσιο, καταλήγουν και τα υπόλοιπα λύματα του οικισμού Πεντάλοφου, μέσω του βαρυτικού αγωγού Μ – Λ, παροχής 10,82 λτ/δλ, διαμέτρου Φ250, PVC και μήκους 1.525 μ.
Έπειτα και για απόσταση 1.486 μ. οδηγούνται μέσω του καταθλιπτικού αγωγού Λ – Λ1, παροχής 47,26 λτ/δλ, διαμέτρου Φ280, HDPE στο φρεάτιο Κ205 (διατομή Λ1), για να καταλήξουν μέσω του βαρυτικού αγωγού Λ1 – Ν – Ο παροχής 47,26/67,45 λτ/δλ, διαμέτρων Φ400 και Φ500, PVC και συνολικού μήκους 1.823 μ. στο τελικό φρεάτιο συγκέντρωσης και τη διάθεσή τους στον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (ΚΑΑ), ο οποίος συνδέεται με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλεως της Θεσσαλονίκης στα Διαβατά (διάμετρος αγωγού Φ710).
Στη θέση Ν – φρεάτιο Κ226, του ανωτέρω αγωγού, καταλήγουν και συνδέονται με τον προαναφερόμενο αγωγό Λ1-Ν-Ο, του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης, τα λύματα του οικισμού της Νεοχωρούδας, μέσω του βαρυτικού Ξ – Σ – Ν παροχής 20,19 λτ/δλ, διαμέτρου Φ200/Φ250 PVC, μήκους 950μ/2.797μ.  Στο σημείο Σ καταλήγει, επίσης, ο αγωγός βαρύτητας Ρ-Σ από το εσωτερικό δίκτυο της Νεοχωρούδας μήκους 1.184μ., Φ200, παροχής 10,23 l/sec. 
Ιδιωτική Σύνδεση
Η ιδιωτική σύνδεση αφορά στο τμήμα του αγωγού που κατασκευάζεται εξωτερικά του ακινήτου κατά πλάτος του δρόμου από την ρυμοτομική γραμμή μέχρι τη θέση του αγωγού αποχέτευσης, για τη σύνδεση του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου. 
Ο τρόπος κατασκευής των ιδιωτικών συνδέσεων είναι με πλαστικούς αγωγούς PVC με διάμετρο 160mm με αρμούς σύνδεσης που να παρουσιάζουν σχετική ελαστικότητα και εγκιβωτισμό τους μέσα σε άμμο. Τα ειδικά τεμάχια (γωνίες, ταυ, κλπ) είναι του ίδιου υλικού.
Οι σωλήνες δεν πρέπει να έχουν διάμετρο μικρότερη από 160mm και κλίση μικτρότερη από 2,0%. Για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο απαιτείται και η κατασκευή ενός φρεατίου ιδιωτικής σύνδεσης, το οποίο είναι προκατασκευασμένο από σκυρόδεμα με εξωτερικές διαστάσεις 500x500x500mm και πάχος τοιχώματος 100mm.