"

Παράταση δίδεται για την υποβολή προσφορών στο διαγωνισμό του ΔΕΣΦΑ 964/22 «Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευής και έλεγχος σχεδιασμού του έργου ‘Αγωγός Υψηλής Πίεσης στη Δυτική Μακεδονία’», σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Διαχειριστή.
Η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται για την Δευτέρα 16/05/2022 και ώρα 12:00. Η νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται για Δευτέρα 16/05/2022 και ώρα 12:30 μ.μ. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης παραμένουν αμετάβλητοι.