Στην προκήρυξη διαγωνισμού του έργου «Μελέτη, έργα πολιτικού μηχανικού, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 1 ΦΒ σταθμού 14,99MW στο δήμο Εορδαίας στην ΠΕ Κοζάνης και 1 υποσταθμού υπαίθριου τύπου», προχώρησε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.
Τι αναφέρει η σχετική πρόσκληση:
“Με την παρούσα οι εταιρείες ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε., (εφεξής και «Αναθέτοντες Φορείς»), οι οποίες είναι 100% θυγατρικές της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε, η οποία είναι 100% θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ Α.Ε.») και εμπίπτει στην παράγραφο 7 του άρθρου 222 του Νόμου 4412/2016, προσκαλούν κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 «σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ», του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) και της παρούσας Διακήρυξης, τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του Νόμου 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση του Έργου «ΜΕΛΕΤΗ, ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 14,99 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 20kV/150kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ», συνολικού ενδεικτικού Προϋπολογισμού έντεκα εκατομμύριων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ [11.600.000,00 €] μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Στον ανωτέρω Συνολικό Προϋπολογισμό έχει συμπεριληφθεί ποσό εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια είκοσι ένα ευρώ και δώδεκα λεπτά (114.721,12€) πλέον Φ.Π.Α. για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και έλαβε ΑΔΑΜ: 20PROC006175663.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης (πλην των Τευχών 5 και 6, για τα οποία βλ. παρακάτω) καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 87567.
Τα Τεύχη 5 και 6 θα τεθούν κατά τη δημοσίευση της διακήρυξης σε γνώση και προς μελέτη από τους διαγωνιζόμενους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr) για την είσοδο στην οποία απαιτείται η παραλαβή κωδικού, ο οποίος θα λαμβάνεται μετά από αίτημα που θα αποστέλλεται στο [email protected].
Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της διακήρυξης, η εταιρεία και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλεί η απάντηση, κατόπιν υπογραφής Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Τεύχους 2 «Υποδείγματα»”.

Δείτε την επίσημη διακήρυξη εδώ