Παράταση κατά έναν σχεδόν μήνα έδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον mega διαγωνισμό ο οποίος αφορά την προμήθεια τριφασικών μετασχηματιστών διανομής με τυλίγματα χαλκού, ισχύος από 50 έως 1000 kVA.
Συγκεκριμένα, ενώ η αρχική προθεσμία έληγε στις 13 Μαρτίου, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, με σχετικό συμπλήρωμα της διακήρυξης η καταληκτική ημερομηνία μετατέθηκε για τις 24 Απριλίου και ώρα 12. Αντίστοιχη μετάθεση υπήρξε φυσικά και για την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών που από τις 17 Μαρτίου, όπως προβλεπόταν αρχικά, ορίστηκε για τις 28 Απριλίου.
Κατά τα άλλα, όπως διευκρινίζεται στο συμπλήρωμα, οι λοιποί όροι της διακήρυξης δεν τροποποιούνται και «παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν».
Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους σε επίπεδο δαπάνης διαγωνισμούς του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς το συνολικό του ύψος φτάνει τα 207.512.403 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Ο συγκεκριμένος εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός (που περιλαμβανομένου του ΦΠΑ φτάνει τα 257,31 εκατ. ευρώ) αναλύεται σε 138.341.602 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των υλικών και σε 69.170.801 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο δικαίωμα προαίρεσης.
Σημειώνεται ότι το πρώτο ποσό είναι ενδεικτικό, με την έννοια ότι η υπέρβασή του δεν οδηγεί από μόνη της σε απόρριψη της προσφοράς.
Τι αφορά ο διαγωνισμός
Ο διαγωνισμός αφορά τέσσερις ομάδες μετασχηματιστών διαφόρων τεχνικών χαρακτηριστικών, συνολικής ποσότητας 21.405 τεμαχίων και ειδικότερα:
  1. Ομάδα Α (10.028 τεμάχια):Μετασχηματιστές ισχύος 50 kVA &100 kVA με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία προμήθειας 44.024.532 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
  2. Ομάδα Β (8.364 τεμάχια): Μετασχηματιστές ισχύος 160 kVA &250 kVA, με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία προμήθειας 56.853.490 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
  3. Ομάδα Γ (2.764 τεμάχια): Μετασχηματιστές ισχύος 400 kVA, 630 kVA & 1000 kVA με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία προμήθειας 33.711.168 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
  4. Ομάδα Δ (249 τεμάχια): Μετασχηματιστές ισχύος 630 kVA &1000 kVA,περιορισμένων διαστάσεων με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία προμήθειας 3.752.412 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες Ομάδες αλλά για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της κάθε Ομάδας. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της ποσότητας μιας Ομάδας, ούτε εναλλακτικές προσφορές. Επίσης, η ανάδειξη του μειοδότη ανά Ομάδα, θα γίνει για το σύνολο των ποσοτήτων ανά Ομάδα.
Πώς θα γίνει η κατανομή
Λόγω της ιδιαιτερότητας και του μεγάλου όγκου του αντικειμένου, που πρέπει να εκτελείται εντός περιορισμένων χρονικών περιθωρίων, θα ανατεθεί στον πρώτο στη σειρά μειοδοσίας, ανά Ομάδα συμμετέχοντα με παραδεκτή προσφορά, περίπου το 70% της συνολικής ανά Ομάδα προκηρυχθείσας ποσότητας. Στον δεύτερο στη σειρά μειοδοσίας, ανά ομάδα, συμμετέχοντα με παραδεκτή προσφορά, θα ανατεθεί περίπου το 30% της συνολικής ανά Ομάδα προκηρυχθείσας ποσότητας. Η ποσόστωση θα αφορά σε είδη των οποίων οι ποσότητες είναι τουλάχιστον 10 τεμαχίων.
Σε περίπτωση όμως, που η προσφορά του δεύτερου στη σειρά μειοδοσίας, ανά Ομάδα, είναι αυξημένη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% από την προσφορά του πρώτου στη σειρά μειοδοσίας, ανά είδος, τότε η ανάθεση της συνολικής προκηρυχθείσας ποσότητας, ανά Ομάδα, θα πραγματοποιηθεί στον πρώτο στη σειρά μειοδοσίας συμμετέχοντα.
Επιπλέον, σε περίπτωση που δεν υπάρξει δεύτερη παραδεκτή προσφορά, ανά Ομάδα, τότε η ανάθεση της συνολικής προκηρυχθείσας ποσότητας της συγκεκριμένης Ομάδας θα πραγματοποιηθεί στον πρώτο στη σειρά μειοδοσίας με παραδεκτή προσφορά συμμετέχοντα. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η ανάθεση θα γίνει κατά 70% στην ισοδύναμη προσφορά με προϊόντα χώρας της ΕΕ και κατά 30% στην ισοδύναμη με προϊόντα τρίτης χώρας.
Οι όροι και τα κριτήρια συμμετοχής – ανάθεσης
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα και ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί πλέον η 24/04/2023 και ώρα 12:00. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας, μη συνυπολογιζομένου του δικαιώματος προαίρεσης, χωρίς τον ΦΠΑ. Έτσι, για προσφορές που αφορούν το σύνολο της προμήθειας (Ομάδες Α+Β+Γ+Δ) το ύψος της εγγυητικής ανέρχεται σε 2.766.832,04 ευρώ.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει συνολικού προσφερόμενου τιμήματος ανά Ομάδα. Σημειώνεται ότι η χαμηλότερη τιμή προκύπτει από σύγκριση των τιμών όλων των προσφορών σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη Διακήρυξη, έτσι ώστε να τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών ο ΔΕΔΔΗΕ επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Ακόμη, προβλέπεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφασή του, εκδιδόμενη κατά την κατακύρωση ή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης:
α) Να επαυξήσει την ποσότητα μέχρι ποσοστού αξίας 50% επί της αξίας της αρχικής σύμβασης με τιμή μονάδας ίση προς τη συμβατική. Το δικαίωμα της προαίρεσης επαύξησης ασκείται σε οποιαδήποτε στιγμή έως την παραλαβή της τελευταίας παρτίδας. Για την επαύξηση ειδοποιείται ο ανάδοχος μέχρι τη λήξη του χρόνου παράδοσης της αρχικής συμβατικής ποσότητας.
β) Να μειώσει την ποσότητα μέχρι ποσοστού αξίας 30% επί της αξίας της αρχικής σύμβασης χωρίς μεταβολή στη συμβατική τιμή μονάδας. Το δικαίωμα μείωσης ασκείται το αργότερο μέχρι την υλοποίηση του ημίσεως των τμηματικών παραδόσεων και επί δεκαδικού αποτελέσματος στον προηγούμενο ακέραιο. Οι επαυξήσεις και οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή του συμβατικού τιμήματος και είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει άλλες απαιτήσεις.
Όσον αφορά τα κριτήρια συμμετοχής, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Σε περίπτωση κοινοπραξιών, τα κριτήρια τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας μπορούν να συγκεντρώνονται από ένα μέλος της ή από όλα τα μέλη της αθροιστικά.
Σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ο υποψήφιος πρέπει να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 20% της εκτιμώμενης αξίας της ποσότητας, για την οποία υποβάλλει προσφορά. Από τον ετήσιο κύκλο εργασιών του αναδόχου ποσοστό τουλάχιστον 2% πρέπει να αφορά στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση. Ο ανωτέρω ελάχιστος κύκλος εργασιών (συμπεριλαμβανομένου και του «ειδικού») πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά την αμέσως προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού ετήσια διαχειριστική χρήση ή να ανταποκρίνεται στον μέσο όρο των τριών τελευταίων, πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, ετήσιων διαχειριστικών χρήσεων.
Για κοινοπραξίες και εδώ τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας μπορεί να συγκεντρώνονται από ένα μέλος της ή από όλα τα μέλη της αθροιστικά.
Στους ειδικότερους όρους προβλέπεται ότι ο προσφέρων θα χορηγεί εγγύηση των υλικών για τρία έτη από την ημερομηνία παράδοσής τους στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ. Όσον αφορά τις προσφερόμενες τιμές, η τιμή των προς προμήθεια υλικών δίνεται σε ευρώ, ανά μονάδα, ενώ προσφορές που περιλαμβάνουν ρήτρα ισοτιμίας ξένου νομίσματος ή οποιουσδήποτε άλλους όρους ή αιρέσεις, απορρίπτονται.
Ακόμη, οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις και επιβαρύνσεις, εκτός από τον ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ με τον συντελεστή που θα ισχύει κατά τον χρόνο εκδόσεως του σχετικού τιμολογίου του αναδόχου.

Γράφει ο Σταύρος Γριμάνης – Πηγή: newmoney.gr