Ο ΔΕΔΔΗΕ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα:
«Με την υπ΄αριθμ. 754/2019 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3433/11.09.2019, καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εξέταση των φακέλων για τη σύνδεση και λειτουργία εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση παροχής στο ΕΔΔΗΕ, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 13 του άρθρου 132 του ν. 4001/20111.
Εφεξής τα αιτήματα για εγκατάσταση εφεδρικών σταθμών Η/Ζ σε παροχές που συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής θα υποβάλλονται στις κατά τόπους μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ. Κατόπιν εξέτασης της πληρότητας του φακέλου υποβολής θα ορίζεται ο χρόνος επιτόπιου ελέγχου για την διαπίστωση τήρησης των προϋποθέσεων σύνδεσης και λειτουργίας των Η/Ζ με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση της παροχής.
Με τον επιτυχή τεχνικό έλεγχο και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών υπογράφεται η Πρόσθετη Συμφωνία για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή στην παροχή μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του αιτούντος.
Στη συνέχεια και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας του εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ο αιτών υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας σύμφωνα με υπόδειγμα της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/89003/443 (ΦΕΚ Β’ 5674/17.12.2018), η οποία κοινοποιείται και στον ΔΕΔΔΗΕ.
Σημειώνεται ότι για τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί στη ΡΑΕ αλλά λόγω της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου δεν εκδόθηκαν βεβαιώσεις εξαίρεσης, οι φάκελοι έχουν διαβιβασθεί στις κατά τόπους μονάδες και θα ειδοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι με επιστολή για προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που προβλέπει η νέα διαδικασία, εφόσον αυτά δεν εμπεριέχονται στον υποβληθέντα φάκελο».
Αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία υποβολής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.deddie.gr/el/upiresies/sundesi-me-to-diktuo/εγκατάσταση-εφεδρικούσταθμού-ηλεκτροπαραγωγών-ζευγών-ηζ/