Ο ΔΑΠΕΕΠ δημοσίευσε το Ενεργειακό Μείγμα των Προμηθευτών που διαφοροποιούνται από το Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα της χώρας με την χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης για το 2018.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει ο διαχειριστής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν.4001/2011 κάθε Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να παρέχει στον πελάτη του στοιχεία σχετικά με τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων του κατά το προηγούμενο έτος, με κατανοητό και σαφώς συγκρίσιμο τρόπο, καθώς και πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσον αφορά τουλάχιστον τις εκπομπές CO₂, που είναι αποτέλεσμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το συνολικό μείγμα καυσίμων του Προμηθευτή. Με το άρθρο 118 του ίδιου νόμου όπως τροποποιήθηκε με το ν.4512/2018, ο ΔΑΠΕΕΠ είναι αρμόδιος για τον υπολογισμό του συνολικού μείγματος καυσίμων κάθε Προμηθευτή.
Τον Ιούλιο του 2019 ο ΔΑΠΕΕΠ δημοσίευσε το Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα της χώρας για το έτος 2018 (Ενεργειακό Μείγμα 2018). Με το παρόν δημοσιεύεται το Ενεργειακό Μείγμα των Προμηθευτών που διαφοροποιούνται από το Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα της χώρας με την χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης. Το Ενεργειακό Μείγμα των Προμηθευτών που δεν έκαναν χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης ταυτίζεται με το Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα της χώρας.
αποτελέσματα που δημοσιεύονται με την παρούσα Έκθεση ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περίπτωση που εκδοθεί η κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα του ΔΑΠΕΕΠ Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με την οποία ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κεφαλαίου 5».