Με ανακοίνωσή της η ΔΑΠΕΕΠ ενημερώνει ότι ξεκινά η ετήσια εκ των υστέρων εκκαθάριση Αντιστάθμισης για το έτος 2018. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΑΠΕΕΠ αναφέρει τα εξής: 
Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ανακοινώνει την έναρξη της Ετήσιας εκ των υστέρων Εκκαθάρισης Αντιστάθμισης του έτους 2018 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο  Άρθρο 9 §4, της ΚΥΑ με Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ. 21906, ΦΕΚ Β΄3304/09.12.2014. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.
Το «Πληροφοριακό Σύστημα Αντιστάθμισης» της ΔΑΠΕΕΠ A.E. θα είναι διαθέσιμο για χρήση από τους Φορείς Επαλήθευσης του «Μητρώου Φορέων Επαλήθευσης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.» το διάστημα: 03.04.2019 12:00 π.μ. έως 05.05.2019 12:00 π.μ. με σκοπό:
  1. την εγγραφή νέων Επιλέξιμων Επιχειρήσεων στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων» της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και την υποβολή στο Σύστημα «Στοιχείων Ιστορικών & Αναφοράς» για κάθε νέα Επιχείρηση – Εγκατάσταση – Προϊόν, σύμφωνα με τη Μεθοδολογία Επαλήθευσης της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ,
  2. την υποβολή «Στοιχείων Ετήσιας Έκθεσης Επαλήθευσης 2018» ανά Εγκατάσταση και ανά Επιλέξιμο Προϊόν, τόσο για τις νέες όσο και για τις υφιστάμενες στο Μητρώο Επιλέξιμες Επιχειρήσεις,
  3. και την υποβολή της «Ετήσιας Τεκμηριωμένης Μελέτης για το έτος 2018» ανά Επιλέξιμη Επιχείρηση τόσο για τις νέες όσο και για τις υφιστάμενες στο Μητρώο Επιλέξιμες Επιχειρήσεις.
Για να βρείτε το «Μητρώο Φορέων Επαλήθευσης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.» μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.
Το ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχείρηση/Εγκατάσταση/Προϊόν, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την 01/07/2018, βρίσκεται εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα:
211 8806884
[email protected]