Τις ειδικές τιμές αγοράς για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020 ανακοίνωσε ο ΔΑΠΕΕΕΠ με ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή. 
Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Νοέμβριο 2020, υπολογίσθηκε ως εξής :
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ_2020
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΑ (€/MWh)
Αιολικά
47,68
Φ/Β
51,09
ΜΥΗΣ
52,74
Βιομάζα
54,87
ΣΗΘΥΑ
54,87
ΜΕΣΗ ΤΕΑΕΜ
52,73
Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Δεκέμβριο 2020, υπολογίσθηκε ως εξής :
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_2020
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΑ (€/MWh)
Αιολικά
52,55
Φ/Β
67,99
ΜΥΗΣ
57,18
Βιομάζα
62,49
ΣΗΘΥΑ
62,49
ΜΕΣΗ ΤΕΑΕΜ
58,92