Ο ΔΑΠΕΕΠ προχώρησε σε υπολογισμό και δημοσίευσε του Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος της χώρας για το έτος 2018.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, για την εκπλήρωση της αρμοδιότητας αυτής ο ΔΑΠΕΕΠ συνεργάστηκε με το Association of Issuing Bodies, που διενεργεί τον υπολογισμό του υπολειπόμενου Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Μείγματος με συμμετοχή 30 ευρωπαϊκών χωρών.
Για τον υπολογισμό του Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος εφαρμόστηκε η μεθοδολογία Shifted Transaction-based (STB) methodology, οι βασικές αρχές της οποίας καθορίζονται στο “The Residual Mix and European Attribute Mix Calculation: Methodology Description of the RE-DISS II Project”.  
Οι βασικές αρχές υπολογισμού έχουν εγκριθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και περιγράφονται στο Κεφάλαιο 5 του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΦΕΚ Β 2307/18.06.2018).
αποτελέσματα που δημοσιεύονται με την παρούσα Έκθεση ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περίπτωση που εκδοθεί η κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα του ΔΑΠΕΕΠ Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με την οποία ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κεφαλαίου 5.