Ενισχύθηκαν σημαντικά τα καθαρά κέρδη και ο κύκλος εργασιών της Motor Oil στο α’ τρίμηνο του 2019. Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη του ομίλου υπερδιπλασιάστηκαν στα 106,7 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του έτους από 41 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 2,197 δισ. ευρώ από 2,044 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
Παράλληλα, τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 189,5 εκατ. ευρώ από 96 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Τα προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 125,5 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 61,2 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρείας, προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2019 την διανομή συνολικού μικτού μερίσματος για τη χρήση 2018 ποσού €144.017.874 (ή ποσού €1,30 ανά μετοχή).
Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως μικτό προμέρισμα χρήσης 2018 ποσό €38.774.043 (ή ποσό €0,35 ανά μετοχή) από τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ το υπόλοιπο €0,95 ανά μετοχή θα πληρωθεί και θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2019. Σημειώνεται ότι βάσει του νόμου 4603/2019 τα κέρδη που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα, από το έτος 2019 και μετά, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%.