Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου για τη σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του Υβριδικού Σταθµού στο δίκτυο της Ικαρίας, εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Αντικείµενο της Σύµβασης 
1) Αντικείµενο της Σύµβασης είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµβαλλόµενων µερών σχετικά µε τη δραστηριοποίηση του Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ, και ειδικότερα στο ηλεκτρικό σύστηµα της νήσου Ικαρίας, και ο καθορισµός των όρων αγοραπωλησίας της ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος του Υβριδικού Σταθµού του Παραγωγού (εφεξής ΥΒΣ ή Σταθµός), εγγυηµένης ισχύος 2,55 MW, που θα συνδεθεί στο ηλεκτρικό σύστηµα της νήσου Ικαρίας, τα τεχνικά στοιχεία του οποίου καθορίζονται στην οικεία άδεια παραγωγής και στο άρθρο Π1 του Παραρτήµατος της παρούσας Σύµβασης, µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ και τις ειδικότερες ρυθµίσεις της παρούσας Σύµβασης.
2) Οι Συµβαλλόµενοι αναλαµβάνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη δέσµευση να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που τους αναλογούν, µε βάση τα καθοριζόµενα στον Κώδικα ΜΔΝ και στη λοιπή κείµενη νοµοθεσία και το περιεχόµενο της παρούσας Σύµβασης.
3) Για ό,τι δε ρυθµίζεται ρητά στην παρούσα Σύµβαση, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ και των σχετικών Εγχειριδίων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση εδώ