Αναρτήθηκε, στις 27 Απριλίου 2018, το ΦΕΚ με την απόφαση της ΡΑΕ για τη διενέργεια τριών (3) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για επιλογή φωτοβολταϊκών και αιολικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, και την έγκριση των αντίστοιχων Τευχών Προκηρύξεων των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών.
Σύμφωνα με τις παρακάτω προκηρύξεις οι τρεις διαδικασίες αναφέρονται σε:
Προκήρυξη 1/2018
έργα φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) ΜW,
μέγιστη δημοπρατούμενη ισχύς: 70 MW,
ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφοράς [€/MWh] 85.
Προκήρυξη 2/2018
έργα φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη του ενός (1) MW και μικρότερης ή ίσης των είκοσι (20) MW,
μέγιστη δημοπρατούμενη ισχύς: 230 MW,
ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφοράς [€/MWh] 80.
Προκήρυξη 3/2018
έργα αιολικών εγκαταστάσεων μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των τριών (3) MW και μικρότερης ή ίσης των πενήντα (50) MW,
μέγιστη δημοπρατούμενη ισχύς: 300 MW,
ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφοράς [€/MWh] 90.

Κατεβάστε το σχετικό ΦΕΚ εδώ