Τη χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.», για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) νέων Η/Ζ ισχύος 400kW έκαστο, για την κάλυψη επάρκειας ισχύος στο Ηλεκτρικό Σύστημα Μεγίστης, ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), σύμφωνα με επίσημη απόφασή της, η οποία δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της «Διαύγεια».
Σύμφωνα με τον Πίνακα Στοιχείων Άδειας Παραγωγής και τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της απόφασης, το καύσιμο που θα χρησιμοποιούν τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη θα είναι ελαφρύ πετρέλαιο ντίζελ, ενώ η συνολική ονομαστική ισχύς των μονάδων θα ανέρχεται στα 800 kW. Ως ημερομηνία ένταξης των μονάδων ορίζεται η 1η Ιουνίου 2019 και ημερομηνία λήξης άδειας παραγωγής έχει οριστεί η 1η Ιουνίου 2022, σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ.
Σημαντικές παρατηρήσεις της απόφασης:
  1. Σε περίπτωση που στο ανωτέρω Μη Διασυνδεδεμένο Νησί, στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν τα νέα Η/Ζ δυνάμει της παρούσας άδειας και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί, εγκατασταθεί πρόσθετο δυναμικό παραγωγής πριν ή κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας (μόνιμη αδειοδοτημένη μονάδα σύμφωνα με τις σχετικές άδειες παραγωγής που έχουν χορηγηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. ή πρόσθετο δυναμικό που πρόκειται άλλως να εγκατασταθεί), παύει να ισχύει η παρούσα άδεια παραγωγής για τα Η/Ζ που προβλέπονται για το εν λόγω νησί ή, σε περίπτωση μερικής κάλυψης των αναγκών αυτών, παύει να ισχύει η παρούσα άδεια για το αντίστοιχο μέρος.  
  2. Το αδειοδοτημένο δυναμικό δε δύναται να μεταφερθεί σε άλλο ΗΣ από αυτό για το οποίο έχει αδειοδοτηθεί.
  3. Οι τιμές ισχύος που αναφέρονται στον Πίνακα Στοιχείων της Άδειας Παραγωγής είναι οι ανώτερες δυνατές. Η ΔΕΗ Α.Ε., κατά την προμήθεια των εν λόγω μονάδων, θα πρέπει να λάβει μέριμνα ώστε η ισχύς κάθε μονάδας να μην υπερβεί την ανώτατη αυτή ισχύ. Σε περίπτωση προκήρυξης διαγωνισμών, στους οποίους ορίζεται σχετικό εύρος ισχύος για κάθε μονάδα, θα πρέπει να ληφθεί σχετική μέριμνα ώστε οι ανωτέρω τιμές ισχύος να αποτελέσουν το άνω όριο του εύρους αυτού.
Δείτε την επίσημη απόφαση της ΡΑΕ εδώ