Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), με απόφασή της, που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της «Διαύγεια», προχώρησε στην κατάρτιση των Οριστικών Καταλόγων Συμμετεχόντων για το στάδιο β΄ των διαγωνισμών ΑΠΕ στις κατηγορίες Ι και ΙΙ.
Όσον αφορά την Κατηγορία I, ο συνολικός αριθμός των έργου του καταλόγου ανέρχεται στα 68, ενώ η συνολική ισχύς της συγκεκριμένης κατηγορίας άγγιζει τα 200,25 MW.
Παράλληλα, αναφορικά με την Κατηγορία II, ο συνολικός αριθμός των έργου του καταλόγου έφτασε τα 12, με την συνολική ισχύ της κατηγορίας να φτάνει τα 261,75 MW.  
Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγίστη δημοπρατούμενη ισχύς 300 MW και για τις δύο κατηγορίες υπολογίζεται και επιμερίζεται ως εξής:
Η ακριβής ισχύς δημοπράτησης για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες προσδιορίζεται για την Κατηγορία Ι, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 2/2019 Προκήρυξη, στα 143.041.129 Watt (143MW) και για την Κατηγορία ΙΙ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/2019 Προκήρυξη, στα 189.964.286 Watt (189MW).
Μπορείτε να δείτε το επίσημο έγγραφο της απόφασης εδώ