Οι Συμμετέχοντες (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων) που εκπροσωπούν Παρόχους Υπηρεσίας Ευελιξίας και επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων υποβάλλουν αίτηση στον Διαχειριστή του Συστήματος.
Για την εγγραφή απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
 1. η προηγούμενη εγγραφή του Συμμετέχοντα που εκπροσωπεί τον Πάροχο Υπηρεσίας Ευελιξίας στο Μητρώο Συμμετεχόντων,
 2. η δυνατότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 295 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, και συγκεκριμένα:
ικανότητα ανταπόκρισης εντός 3 ωρών από την έκδοση σχετικής Εντολής Κατανομής του Διαχειριστή του Συστήματος, να ακολουθεί ένα γρήγορο κύκλο λειτουργίας (η ικανότητα ανταπόκρισης των Κατανεμόμενων θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ορίζεται από θερμή κατάσταση),
ρυθμό μεταβολής της ισχύος του για αύξηση ή μείωση της έγχυσης/απορρόφησης μεγαλύτερο ή ίσο με οχτώ (8) MW το λεπτό, και
δυνατότητα απόκρισης για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόμενες ώρες. Ειδικότερα η ικανότητα ανταπόκρισης των Κατανεμόμενων θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ορίζεται από θερμή κατάσταση.
η σύνδεση στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) ή στο δίκτυο Μέσης ή Χαμηλής Τάσης εκτός των μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και
η μη συμμετοχή σε άλλο σχήμα κρατικής ενίσχυσης.
Η διάρκεια του ΜΜΑΕ ορίζεται, κατά μέγιστο, έως την 31.12.2019, ή αν αυτό συμβεί νωρίτερα, μέχρι την εφαρμογή μηχανισμού επάρκειας ισχύος του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ.
Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων
Για την εγγραφή απαιτείται η υποβολή αίτησης (Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα) προς τον Διαχειριστή του Συστήματος η οποία περιλαμβάνει τα εξής:
 1. Κωδικός EIC Παρόχου Υπηρεσίας Ευελιξίας
 2. Επωνυμία Παρόχου Υπηρεσίας Ευελιξίας
 3. Επωνυμία και κωδικός EIC του αντίστοιχου Συμμετέχοντα στο Μητρώο Συμμετεχόντων
 4. Αριθμός ωρών που απαιτούνται από την έκδοση σχετικής Εντολής Κατανομής του Διαχειριστή του Συστήματος ώστε να ακολουθεί ένα γρήγορο κύκλο λειτουργίας
 5. Αριθμός συνεχόμενων ωρών με δυνατότητα απόκρισης στις Εντολές του Διαχειριστή του Συστήματος
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Συμμετέχοντος περί μη συμμετοχής σε άλλο σχήμα κρατικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 143Δ του Ν. 4001/2011.
 7. Νομιμοποίηση του Συμμετέχοντος, εφόσον αυτή δεν καλύπτεται από τα ήδη υποβληθέντα στο Μητρώο Συμμετεχόντων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση στην οποία είτε δηλώνεται ότι τα ήδη υποβληθέντα νομιμοποιητικά στο Μητρώο Συμμετεχόντων παραμένουν σε ισχύ, είτε περιέχεται αναλυτική αναγραφή των υποβαλλόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, ανάλογα με την περίπτωση.
Η αίτηση αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση «ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ», υπόψη του Τομέα Εκκαθάρισης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αγοράς.
Η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Συμμετέχοντος, σύμφωνα με τη νομιμοποίησή του και φέρουν σφραγίδα της εταιρείας και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
Εγγραφή στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων
Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται με την αποστολή σχετικής βεβαίωσης από τον Διαχειριστή του Συστήματος για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Το Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Συστήματος.
Με την εγγραφή στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων ο Πάροχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις:
 1. του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και
 2. του Κανονισμού Δημοπρασιών για την Διαθεσιμότητα Ισχύος για την Παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας.
Ακόμα ο Πάροχος αποδέχεται την αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών για οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη που μπορεί να προκύψει μεταξύ των μερών κατά την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας και η οποία δεν μπορεί να ρυθμιστεί φιλικά. 
Η εγγραφή στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων αποτελεί πρόταση για σύναψη σύμβασης παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας, η οποία συνάπτεται με τους Συμμετέχοντες που κατακυρώνονται στις σχετικές δημοπρασίες, από το χρόνο που τα αποτελέσματα της δημοπρασίας καθίστανται οριστικά, χωρίς άλλη διατύπωση. Η σύμβαση παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, από τις προβλέψεις του Κανονισμού Δημοπρασιών για την Διαθεσιμότητα Ισχύος για την Παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας και τα αποτελέσματα των σχετικών δημοπρασιών και δεν υπόκειται σε κανέναν άλλον τύπο πέραν της εγγραφής στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων και της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων των σχετικών δημοπρασιών. Σημειώνεται ότι για την συμμετοχή σε μια δημοπρασία πρέπει η αίτηση εγγραφής να έχει κατατεθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκάστοτε δημοπρασίας και η αντίστοιχη βεβαίωση εγγραφής να έχει εκδοθεί από τον Διαχειριστή του Συστήματος τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την διεξαγωγή της σχετικής δημοπρασίας.
Πληροφορίες σχετικά με το Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων:
Θέματα Λογιστηρίου: κα. Τρομπούκη Ασπασία, [email protected]
Θέματα Νομιμοποιητικών Εγγράφων: κ. Μπλάνα Βασιλική, [email protected]
Λοιπά Θέματα: κ. Παπαδόπουλος Σταύρος, [email protected] και κα. Σπυριούνη Παναγιώτα [email protected]