Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ τηρεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 938/2020 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’2757/07.07.2020) το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, το οποίο αποτελείται από τα επιμέρους Μητρώα:
  1. το Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης,
  2. το Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης,
  3. το Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης,
  4. το Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και
  5. το Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου.
Βάσει το άρθρου 121 του ανωτέρου Κανονισμού:
  1. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων που προβλέπεται στις υπ’ αριθμ. 56/2012 και 57/2012 αποφάσεις της ΡΑΕ (ΦΕΚ 104/Β’/31.01.2012 και ΦΕΚ 103/Β’/31.01.2012), θεωρείται ότι:
α) έχουν εγγραφεί προσωρινά στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών ή/και στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης,
β) έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και τις εκδιδόμενες σύμφωνα με αυτούς Μεθοδολογίες, παραμέτρους και άλλες ειδικές εγκρίσεις, Τεχνικές Αποφάσεις και Εγχειρίδια, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το περιεχόμενό τους,
γ) έχουν συνάψει αυτοδικαίως Σύμβαση Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή Σύμβαση Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης, ανάλογα με την ιδιότητα που έχουν,
δ) έχουν συνάψει αυτοδικαίως Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.
Αποδεικτικό της προσωρινής εγγραφής αποτελεί η βεβαίωση εγγραφής που έχει εκδοθεί βάσει του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς και του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ισχύουν.
  1. Οι προσωρινώς εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τα προηγούμενα, διαγράφονται αυτοδικαίως από το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, εφόσον έως την15η Σεπτεμβρίου 2020:
α) δεν έχει περιέλθει στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ μέσω του Φορέα Εκκαθάρισης βεβαίωση του Φορέα Εκκαθάρισης ότι έχει δημιουργηθεί Λογαριασμός Εκκαθάρισης για τον Συμμετέχοντα ως Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος, ή ότι έχει δημιουργηθεί Λογαριασμός Εκκαθάρισης από Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος για τον συμμετέχοντα και
β) δεν έχουν υποβάλει εγγυήσεις, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, για τον οποίο έχουν εκκινήσει διαδικασίες έγκρισης. Το εγχειρίδιο των εγγυήσεων θα αναρτηθεί μετά την έγκρισή του.
Από τη διαγραφή, θεωρείται ότι δεν υφίσταται Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή/και Σύμβαση Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης με το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, με όλες τις συνέπειες που απορρέουν από την έλλειψη αυτή.
  1. Οι Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Μονάδων της υπ’ αριθμ. 57/2012 απόφασης της ΡΑΕ, εγγράφονται αυτόματα στο Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης. Για τις Μονάδες αυτές δεν διενεργούνται δοκιμές προεπιλογής για τα ήδη καταχωρημένα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί δηλώνονται κατ’ αρχήν από τον Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης το αργότερο έως την1η Αυγούστου 2020.
Έως την 30η Νοεμβρίου 2020, οι προσωρινώς εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Απόφαση «Διαδικασίες Εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ».
Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ προβαίνει σε οριστική εγγραφή στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ των προσωρινώς εγγεγραμμένων που υπέβαλαν πλήρη αίτηση εγγραφής έως την 31η Ιανουαρίου 2021 και εκδίδει βεβαίωση εγγραφής.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση εγγραφής εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο προσωρινώς εγγεγραμμένος διαγράφεται αυτοδικαίως από το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή/και η Σύμβαση Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης και η Σύμβαση Συναλλαγών του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ λύεται, από την επομένη της ημέρας εκπνοής της προθεσμίας, με όλες τις συνέπειες που απορρέουν από την λύση αυτή.