Με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, ο ΑΔΜΗΕ κοινοποιεί τους καταναλωτές που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην υπηρεσία διακοπτόμενου φορτίου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ αναφέρει τα εξής:  
«Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ παράγραφος 5.2, Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του, τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας της Δημοπρασίας, κατάλογο με τους Καταναλωτές για τους οποίους έχει διαπιστώσει ότι η Μέγιστη Ισχύς Τριμήνου είναι μικρότερη από το 65% της Μέγιστης Ιστορικής Ισχύος. Οι Καταναλωτές που περιλαμβάνονται στον παραπάνω κατάλογο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επικείμενη Δημοπρασία, εκτός αν υποβάλλουν στον ΑΔΜΗΕ τουλάχιστον τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν την διεξαγωγή της Δημοπρασίας, έκθεση αιτιολόγησης με την οποία δικαιολογείται η ανωτέρω απόκλιση και η πραγματική δυνατότητα προσφοράς του Δηλωθέντος Φορτίου Δημοπρασίας για την περίοδο που αφορά η επικείμενη Δημοπρασία».
Οι Καταναλωτές που περιλαμβάνονται στον παρακάτω κατάλογο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επικείμενη Δημοπρασία.
α/α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1
ΔΕΗ Α.Ε.
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΥΡΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΟΡΥΧΕΙΑ ΛΙΠΤΟΛ)
2
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΧΩΡΕΜΙ)
3
ΔΕΗ Α.Ε.
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΥΧΕΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΧΑΡΑΥΓΗ)
4
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ, Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
5
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
17o ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ