"

Αίτηση στη ΡΑΕ υπέβαλε η εταιρεία AR Energy, για χορήγηση Άδειας Προμήθειας συνολικής ισχύος 200 MW, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Αρχής. Η εν λόγω άδεια ισχύει για 20 έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, όπως σημειώνεται, μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 02.08.2022).