"

Η EUNICE AGGREGATION υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-331903/14.07.2022, αίτηση μεταβίβασης (ΤΡ-03287) της υπ’αριθμ. ειδ. πρωτ. ΑΔ-03977, Άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία κατέχει, συνολικής ισχύος 300 MW, προς την εταιρεία με την επωνυμία «EUNICE TRADING ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WE ENERGY AE» σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011.