Την κατασκευή τριών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και των αντίστοιχων δικτύων αποχέτευσης στην περιοχή Ευεργέτουλα της Λέσβου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013», δρομολόγησε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με συνολικό προϋπολογισμό 9.793.000 ευρώ.

Το έργο καλύπτει το σύνολο των Δημοτικών Διαμερισμάτων, δηλαδή Κεραμειά, Ίππειος, Συκούντα, Κάτω Τρίτος, Μυχού, Ασώματος, Λάμπου Μύλοι και όλους τους οικισμούς με την εξαίρεση του μικρού οικισμού των Πηγαδακίων. Το έργο, που αρχικά είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013, συνεχίζεται και κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Στην περιοχή Ευεργέτουλα δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ενώ τα υπάρχοντα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ήταν παντορροϊκά και, λόγω παλαιότητας, σε κακή κατάσταση, τα δε λύματα κατέληγαν, μέσω χειμάρρων, στον ευαίσθητο αποδέκτη του Κόλπου Γέρας, ανεπεξέργαστα.
Με την παραπάνω παρέμβαση εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε