Οδηγίες υποβολής αίτησης για τη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης φωτοβολταϊκών σταθμών που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της Απόφασης…

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την «Εκπόνηση μελέτης τοπογραφικής αποτύπωσης και οριστικής μελέτης έργων οδοποιίας πρόσβασης στο αιολικό πάρκο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ισχύος 7,20MW στη…

Η Ανώνυμη Εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» με διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε ή ΑΔΜΗΕ, προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),…

Τις επόμενες εβδομάδες θα κατατεθούν για κύρωση στη Βουλή οι συμβάσεις για την παραχώρηση περιοχών του Ιονίου για έρευνες υδρογονανθράκων, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής…

Προς την κατεύθυνση της προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου που διέπει τους διαγωνισμούς και τις συμβάσεις στον τομέα των υδρογονανθράκων, προκειμένου αμέσως μετά να είναι εφικτή…